Zápis z veřejné obecní schůze OV Bedrč konané dne 18. 1. 2013

Přítomni členové OV Bedrč: p. Žížala Jaroslav – předseda OV
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.
Host – Ing. Roman Tichovský – místostarosta města Benešov
Celkem přítomno: 40 občanů a hostů
 1. Zahájení veřejné schůze – Předseda OV p. Jaroslav Žížala přivítal všechny přítomné, pronesl úvodní slovo a seznámil je s programem veřejné schůze.
 2. Zhodnocení roku 2012 – p. Jiří Fulín seznámil všechny přítomné s činností v roce 2012
  • rozšíření veřejného osvětlení
  • oprava místních komunikací strojem Patchmatic
  • oprava havarijního stavu komunikace (dutina pod asfaltem) u mostku u č. p. 41 (spodní mlýn)
  • pořízení traktůrku na sekání trávy
  • nátěr fasády hasičárny (investice SHD)
  • brigády – ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů; větší brigády s účastí celé obce – 5x ročně, cca 725 hod. – průměrná účast cca 30- 35 lidí, s dalšími menšími brigádními akcemi bylo odpracováno více jak 1000 hodin
 3. Realizováno v rámci brigád:
  • prořez porostů okolo nádrže a zastávky
  • úklid podél silnice Bedrč – Soběhrdy
  • jarní brigáda – úklid obce
  • úklid obce před akcí „120 let SDH“
  • úklid obce před akcí „Zlatá husa bedrčská“
  • celkem 725 hod. na větších brigádách
  • pravidelná údržba zeleně v okolí obecní budovy
  • úklid sněhu
 4. společenské akce:
  • 120 let SDH
  • Zlatá husa bedrčská
  • pálení čarodějnic
  • vítání a rozloučení s prázdninami
  • dětský den
  • obecní zabijačka
  • Mikuláš
  • silvestr
 5. Plán investic pro rok 2012
  • zřízení trubního propustku a žlabu, který by odvedl dešťovou vodu přitékající po komunikaci od č. p. 1 ke gabionové opěrné zdi u č. p. 3 (Buřič)
  • plocha před hasičskou zbrojnicí
  • opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky
  • řešení mimořádných situací (povodeň, mostky) - únikový výjezd od čísel popisných 25, 27, 30 a 009
  • rozšíření/oprava zpevnění místních komunikací
  • dětské hřiště / sportoviště
  • chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě (střednědobá investice)
  • opěrná zeď nad místní komunikací pod včelínem p. Škvora (střednědobá investice)
  • oprava zvoničky u č. p. 2
  • dopravní omezení směr chaty, Petroupim
  • opravy komunikací strojem Patchmatic
  • zřízení dlažby – pergola u obecního domku, kontejnery na bioodpad
  • drenáž – louka u obecního domku (problém inženýrské sítě)
  • obnova dětského koutku u obecní budovy (investice SDH) Benešov
  • kácení a prořez stromů – údržba zeleně
  • zajištění finančních prostředků na odpracování 600 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
  • kulturní a společenské akce
 6. V průběhu obecní schůze podal místostarosta města ing. Tichovský doplňující informace:
  • stav projektové přípravy a majetkoprávního projednání týkající se investiční akce „Mosty přes potoky v obci Bedrč“
  • domovní čističky odpadních vod – v rozpočtu města pro rok 2012 je vyčleněno 150tis. Kč na dotace (50% doložených nákladů, max. 30tis. Kč na čističku) pro domovní ČOV pro Bedrč a Konopiště, v případě vyššího zájmu v daném roce je možnost navýšení rozpočtu; v roce 2012 čerpány 2 dotace
  • informace o plánované postupné výměně popelnic, nově budou nádoby na odpad poskytovat TS Benešov zdarma
  • postup při prořezu stromů podél silnice II/11O směr Benešov
  • personální změny na MěÚ Benešov (pracovník zabývající se spoluprácí s obecními výbory)
 7. Diskuze
  • náměty – nádoba na posypový materiál u nájezdu z obce směrem na Benešov
  • prořez stromů kolem Benešovského potoka

V Bedrči dne 18. 1. 2013