Zápis z veřejné obecní schůze OV Bedrč konané dne 17. 1. 2014

Přítomni členové OV Bedrč: p. Žížala Jaroslav – předseda OV
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.
Celkem přítomno: viz prezenční listina
 1. Zahájení veřejné schůze – Předseda OV p. Jaroslav Žížala přivítal všechny přítomné, pronesl úvodní slovo a seznámil je s programem veřejné schůze.
 2. Zhodnocení roku 2013 – p. Jiří Fulín seznámil všechny přítomné s činností v roce 2013
  • zřízení trubního propustku a žlabu kvůli odvodu dešťové vody přitékající po komunikaci od č. p. 1 ke gabionové opěrné zdi u č. p. 3 (Buřič)
  • zřízení dlažby – pergola u obecního domku, kontejnery na bioodpad
  • kácení a prořez stromů – údržba zeleně
  • brigády – ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů; větší brigády s účastí celé obce – 6x ročně, cca 870 hod. – průměrná účast cca 30- 35 lidí, s dalšími menšími brigádními akcemi bylo odpracováno více jak 1100 hodin
  • Realizováno v rámci brigád:
   • prořez porostů okolo nádrže a zastávky
   • úklid podél silnice Bedrč – Soběhrdy
   • jarní brigáda – úklid obce
   • úklid obce před akcí „Zlatá husa bedrčská“
   • celkem 725 hod. na větších brigádách
   • pravidelná údržba zeleně v okolí obecní budovy
   • přístavba dřevníku
  • Společenské akce:
   • pálení čarodějnic
   • dětský den
   • vítání a rozloučení s prázdninami
   • Zlatá husa bedrčská
   • posvícení
   • obecní zabijačka
   • Mikuláš
   • Silvestr
   • pravidelná páteční posezení
 3. Plán investic pro rok 2014
  • úpravy plochy před hasičskou zbrojnicí – asfalt + odvodnění
  • opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky
  • řešení mimořádných situací (povodeň, mostky) - únikový výjezd od čísel popisných 25, 27, 30 a 009
  • rozšíření/oprava zpevnění místních komunikací
  • chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě (střednědobá investice)
  • opěrná zeď nad místní komunikací pod včelínem p. Škvora (střednědobá investice)
  • oprava zvoničky u č. p. 2
  • dopravní omezení směr chaty, Petroupim
  • opravy komunikací strojem Pachmatic
  • oprava zábradlí + chodník u mostu??
  • drenáž – louka u obecního domku (problém inženýrské sítě)
  • obnova dětského koutku u obecní budovy (investice SDH) Benešov
  • kácení a prořez stromů – údržba zeleně
  • zajištění finančních prostředků na odpracování 600 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
  • kulturní a společenské akce
  • výměna vývěsní skříňky
  • nečalounění židlí v obecní budově
  • domovní ČOV – dotace města 50%, max. 30 tis. Kč
 4. Diskuze
  • p.Halamová – požadavek na pravidelný prořez stromů (vrb) podél Okrouhlického potoka – protipovodňové opatření
  • p. Ježek – oprava osvětlení

V Bedrči dne 17. 1. 2014