Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 11. 12. 2013

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.
 1. OV zhodnotil plnění investičního plánu v roce 2013. V roce 2013 se podařily realizovat tyto akce:
  • zřízení trubního propustku a žlabu, který by odvedl dešťovou vodu přitékající po komunikaci od č. p. 1 ke gabionové opěrné zdi u č. p. 3 (Buřič)
  • zřízení dlažby – pergola u obecního domku, kontejnery na bioodpad
  • kácení a prořez stromů – údržba zeleně
  • zajištění finančních prostředků na odpracování 500 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
  • kulturní a společenské akce
 2. OV bude nadále sledovat tyto investiční záměry:
  • plocha před hasičskou zbrojnicí – jsou vyčleněny finanční prostředky, předpokládaný termín realizace jaro 2014
  • oprava zvoničky u č. p. 2
  • opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky
  • řešení mimořádných situací (povodeň, mostky) - únikový výjezd od čísel popisných 25, 27, 30 a 009
  • rozšíření/oprava zpevnění místních komunikací
  • dětské hřiště / sportoviště
  • chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě (střednědobá investice)
  • opěrná zeď nad místní komunikací pod včelínem p. Škvora (střednědobá investice)
  • dopravní omezení směr chaty, Petroupim
  • drenáž – louka u obecního domku (problém inženýrské sítě)
 3. OV má výhrady ke kvalitě opravy zábradlí u mostu, které bylo poškozeno při dopravní nehodě.
 4. OV připravuje renovaci (přečalounění) židlí v obecní budově.
 5. OV stanovil termín obecní schůze na pátek 17. 1. 2014.
 6. OV děkuje spoluobčanům za aktivní účast na brigádách a dalších akcích pořádaných OV a SDH Bedrč.
 7. OV přeje spoluobčanům klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2014.

V Bedrči dne 11. 12. 2013