Zápis z veřejné obecní schůze OV Bedrč konané dne 23. 1. 2015

Přítomni členové OV Bedrč:
p. Žížala Jaroslav – předseda OV
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
host: místostarosta města Benešov ing. Roman Tichovský
Celkem přítomno: 49 občanů a hostů – viz prezenční listina
 1. Zahájení veřejné schůze – Předseda OV p. Jaroslav Žížala přivítal všechny přítomné, pronesl úvodní slovo a seznámil je s programem veřejné schůze.
 2. Zhodnocení roku 2014 – p. Jaroslav Žížala seznámil všechny přítomné s činností v roce 2014
  • společenské akce konané V Bedrči
  • brigády – ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů; větší brigády s účastí celé obce – 4x ročně, cca 928 hod.
  • realizované investiční akce v roce 2014
  • asfaltová plocha před hasičskou zbrojnicí
  • opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky, včetně řešení mimořádných situací (povodeň, mostky) a únikového výjezdu od čísel popisných 25, 27, 30 a 009
  • drenáž louky u obecního domku
  • zajištění finančních prostředků na odpracování 400 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
  • dětské hřiště za obecním domkem
  • kulturní a společenské akce
  • vývěsní skříňka
  • přečalounění židlí a oprava lavic
  • 2 kontejnery na plasty
  • očíslování lamp veřejného osvětlení
 3. Plán investic pro rok 2015
  • kácení a prořez stromů – údržba zeleně
  • oprava zvoničky u č. p. 2
  • opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky, opěrná zeď nad místní komunikací pod včelínem u č. p. 35 (střednědobá investice)
  • oprava zpevnění místních komunikací
  • dopravní omezení v části obce směrem na chaty k Petroupimi
  • zajištění plošného rozboru kvality vody ve studních V Bedrči jako v předešlých letech
  • výmalba obecního domku
  • rekonstrukce chodníku od mostu ze silnice II/110, včetně opravy zábradlí
  • příspěvky na realizace ČOV pro občany Bedrče – dotace města 50%, max. 30 tis. Kč
  • 2x kontejner na bioodpad do dolní části obce
 4. Plán investic pro rok ve střednědobém horizontu
  • oprava autobusové zastávky
  • úprava přechodu u zastávky, včetně osvětlení
  • přítok do rybníka (oprava potrubí)
  • sportoviště
  • chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě
  • úprava místních nezpevněných komunikací
  • oprava komunikací po dokončení stavby mostků a opěrné zdi
  • oprava propustku u č. p. 21 pod silnicí II/110
 5. Slovo místostarosty města Benešov ing. R. Tichovského
  • informace o změnách na MěÚ Benešov
  • informace o rozpočtu (předpoklad schválení na únorovém jednání zastupitelstva města)
  • rozpočet na rekonstrukci mostů V Bedrči, celkem 11 mil. Kč, z toho 9 mil. Kč dotace
  • asfaltová plocha před hasičskou zbrojnicí – využity dotace na povodňové škody
  • informace o možnostech využití dotací na:
   • sportoviště
   • bezpečnost silničního provozu (přechody)
   • potoky, rybníky (oprava přítoku)
  • informace k požadavku na 2x kontejnery pro BIO odpad – na základě požadavku a dohody s Technickými službami Benešov budou zajištěny
 6. Diskuze
  • p. Karel Bambas – informoval spoluobčany o způsobu předávání informací a pozvánek na akce V Bedrči
  • p. Alena Fulínová – informace ohledně připravovaného zájezdu do divadla
  • p. Vladimír Zdeněk – výzva k doplnění na seznam pro pravidelné čištění komínů odbornou firmou

V Bedrči dne 23. 1. 2015