Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 15. 9. 2015

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
Nepřítomen, omluven: p. Škvor František ml.
  1. OV děkuje za finanční prostředky poskytnuté na realizaci opravy zvoničky u č. p. 2.
  2. 3. 9. 2015 proběhly odběry pro plošný rozbor vody v obci.
  3. Byla dokončena realizace 3 mostků (č. p. 25, 27, 30 a 009 (Baštářovi); č. p. 41 (dolní mlýn); přes Benešovský potok k trati) a gabionové zdi. Zástupce OV nebyl přizván na místní šetření při kolaudačním řízení, což je v rozporu s ujištěním, že zástupce OV bude zván na tato řízení.
  4. OV žádá Město Benešov o neprodlené objednání 3 kontejnerů na bioodpad.
  5. OV žádá Město Benešov o objednání vybagrování zaneseného odtoku u propustku pod místní komunikací u lampy č. 19/17. Na základě dohody z jarní obchůzky obcí (3. 4. 2015) zajišťují Technické služby. V souvislosti s touto akcí OV žádá o vybagrování zaneseného odvodňovacího kamenného žlabu od propustku pod silnicí II/110 u hasičské zbrojnice k potoku.
  6. OV žádá o neprodlené objednání firmy na rizikové kácení – v lípě u č. p. 21 nad silnicí II/110 je zaklesnutá velká zlomená větev, která potencionálně ohrožuje provoz na silnici.
  7. OV opakovaně žádá Město Benešov o zadání projektu na úpravu chodníku u mostu silnice II/110.
  8. OV urguje žádost o přesunutí značek začátek / konec obce na silnici směr Petroupim tak, aby byl zajištěn bezpečný výjezd od č. p. 47 (p. Vojta, poslední stavba směr Petroupim).
  9. OV se dotazuje, jakým způsobem je možné uplatnit připomínky k návrhu rozmístění amplionů v rámci akce „Rozšiřování městského rozhlasu“ (viz mail od místostarosty ing. Tichovského ze srpna 2015). OV žádá informace o předpokládaném provozu a možnosti vlastního hlášení v rámci obce.

V Bedrči dne 15. 9. 2015