Schůze OV 30.11.2022

Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 30. 11. 2022

Přítomni:

p. Fulín Jiří, předseda
p. Fryš Jaroslav ml.
p. Junek Adam
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

    1) Návrh na směnu pozemků s MUDr. Bebjakovou majitelkou pozemku 4576/13 za městské pozemky kvůli místní komunikaci na parcelním čísle 4620/6. Majitelka pozemku 4576/13 vyjádřila předběžný souhlas, další řešení předáno městu Benešov.
    2) Seznámení s projektem mostu přes Okrouhlický potok u ev.č. 11 (směr chaty Petroupim) - flexibilní ocelová konstrukce, gabionové zdi, dlažba z lomového kamene, obsyp těženým kamenem, osazen svodidly.
    3) Informace o pokračování projednávání projektu cyklostezky mezi Benešovem a Bedrčí.
    4) Záměr převedení několika parcel z katastru Soběhrd do katastru Benešova u Prahy, tedy Bedrče. OV projednal komplexnější změnu podle původních pozemkových hranic, pokud budou mít majitelé dalších dotčených pozemků zájem. OV a město Benešov vyvolá jednání s vlastníky pozemků, zda by o změnu stáli. Předpokládaný termín jednání 01/2023.
    5) Objednána vitrína na obecní domek. Bude objednána nová magnetická tabule namísto korkové. Diskuze nad možnými dalšími drobnými investicemi z příspěvku města.
    6) Diskuze
V Bedrči dne 30. 11. 2022

Podpisy přítomných: