Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 22. 11. 2015

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
  1. OV děkuje za poskytnutí 2 kontejnerů na bioodpad, umístění třetího kontejneru ve spodní části obce bude řešeno na jaře. Důvodem je obtížný průjezd svozového auta Technických služeb přes nový most.
  2. OV děkuje za provedení rekonstrukce potrubí na přítoku do rybníka.
  3. OV opakovaně žádá Město Benešov o objednání vybagrování zaneseného odtoku u propustku pod místní komunikací u lampy č. 19/17. Na základě dohody z jarní obchůzky obcí (3. 4. 2015) zajišťují Technické služby.
  4. OV opakovaně žádá o neprodlené objednání firmy na rizikové kácení – v lípě u č. p. 21 nad silnicí II/110 je zaklesnutá velká zlomená větev, která potencionálně ohrožuje provoz na silnici.
  5. OV navrhuje upozornit zhotovitele stavby „Rekonstrukce přivaděče Javorník“, aby po dokončení stavby byla uvedena cesta podél Benešovského potoka z Bedrče směrem na Mrač do původního stavu.

V Bedrči dne 22. 11. 2015