Bedrč na historických mapách

I. VOJENSKÉ (JOSEFSKÉ) MAPOVÁNÍ (1764-1768)

Měřítko map: 1 : 28800 (odvozeno od vídeňských sáhů)

Více informacíoldmaps.geolab.cz

Zajímavosti: Tři rybníky v Bedrči. První byl v místě obecního domku a napájel ho potok od Řechty. Druhý byl nad spodním mlýnem, resp. cesta od Benešova k mlýnu tvořila jeho hráz a přitékal do něj Okrouhlický potok. A třetí rybník byl pod kopcem (pod Ryndovými) a přítok zajišťoval Benešovský potok.

Cesta do Soběhrd vycházela z dnešního "plácku" a směrem do Petroupimi vycházely dvě cesty, jedna z nich dnes zrušená kolem č.p. 1 (Balíkovi).

Z budov jsou na mapě zobrazeny zejména statky a mlýn, dnes (bráno 'po vodě' od Petroupimi) č.p. 1 (Balík), 4 (Burda), 14 (Kočíř, bazar), 5 (Škvor), 6 (Hlaváček), 7 (M. Goby), 9 (J. Goby), 41 (spodní mlýn, Kočíř).


STABILNÍ KATASTR (1826 - 1843)

Měřítko map: 1 : 2880 (odvozeno od vídeňských sáhů), výjimečně 1 : 1440, 1 : 720

Více informacíoldmaps.geolab.cz, mapová aplikace na archivnimapy.cuzk.cz

Zajímavosti: Jde o první katastrální mapování v Rakousku - Uhersku. Z mapy jsou už dobře patrné budovy a také poloha mlýnských náhonů. Cesta směr Soběhrdy stále vychází z 'plácku'. Zajímavosti je cesta Bedrčí, která u dnešního transformátoru přechází potok a u Baštářů se opět vrací na pravý břeh Okrouhlického potoka.


II. VOJENSKÉ (FRANTIŠKOVO) MAPOVÁNÍ (1836-1852)

Měřítko map: 1 : 28800 (odvozeno od vídeňských sáhů, případně speciální mapy v měřítku 1 : 14400

Více informacíoldmaps.geolab.cz

Zajímavosti: Na těchto mapách není grafické zachycení Bedrče moc zajímavé, spíš se na mapě poprvé objevuje železniční trať Benešov - Praha, na které byl zahájen provoz 3. 9. 1871 (úsek Benešov - Čerčany).


III. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ (V ČECHÁCH 1877 - 1880)

Měřítko map: 1 : 25000

Více informacíoldmaps.geolab.cz

Zajímavosti: V době od posledního mapování byla postavena silnice do Soběhrd, tak jak ji známe dnes. Také je zajímavé, že od prvního vojenské mapování, tedy za více než 100 let, v Bedrči počet stavení nijak nepřibýval. Nově (oproti I. voj. mapování) je zde zobrazen horní mlýn, č. p. 3 (Buřič) a stará hospoda (č. p. 20).


1953 LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ

Mapová aplikacekontaminace.cenia.cz

Zajímavosti: Stavení přibývala nadále spíše jednotlivě. Z leteckého snímkování je také dobře patrný průběh polních (dnes už zrušených) cest v okolí Bedrče.


2008 LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ

Mapová aplikacekontaminace.cenia.cz

Zajímavosti: Na závěr porovnání v podstatě aktuálních leteckých snímků. Je vidět, že během posledních 60 let došlo v Bedrči k velkému přírůstku zejména rodinných domů. A oproti této fotografii přibyly v Bedrči do dnešních dnů další 4 domky. Snímek také dokládá vznik požární nádrže. Také se zdá, že přibylo stromů a 'křoví'.

A na závěr animace posledních dvou leteckých fotografií:

Napsal J. Fulín