Zápis z místní schůzky Bedrč konané dne 20. 5. 2021

Přítomni
členové osadního výboru (OV) Bedrč: Žížala Jaroslav – předseda OV , Fulín Jiří, Fryš Jaroslav, Goby Martin
za MěÚ Benešov: místostarosta Roman Tichovský, Vladimíra Viktorinová
za Technické služby Benešov: Bohumil Rataj
za SÚS Středočeského kraje: Vladimír Sochůrek, provozní cestmistr


Na schůzce byly projednány následující body:

1) silnice II/110

 • p. Sochůrek informoval o připravovaných dílčích opravách silnice II/110 v obci
 • připravovaný projekt rekonstrukce silnice II/110 Benešov – Ostředek
 • OV informoval, že projektantovi zaslal email s poznámkami o místech, které vyžadují řešení v rámci projektu:
 1. výjezd z místní komunikace z obce směr Benešov
 2. úzké místo pro autobusy a nákladní dopravu mezi svodidly u č.p. 21
 3. chodník od autobusové zastávky k č.p. 11
 4. louže u autobusové zastávky
 5. přechod u hasičské zbrojnice
 6. nájezd z místní komunikace (výškový zlom) z obce u mostu 110-005
 7. řešení přechodu u č.p. 17
 • ke stávajícím poznámkám bude doplněn bod:
  odvodnění / žlab u č.p. 17 tak, aby voda nestékala ze silnice ke studni na přilehlé zahradě

Seznam poznámek bude zaslán emailem místostarostovi R. Tichovskému
2) propustek u č.p. 17 přes potok Řehta – bylo dojednáno, že zástupce MěÚ Benešov dojedná schůzku v místě se zástupcem stavební frmy, která bude realizovat opravu; na schůzku bude přizván předseda OV Bedrč, aby byl seznámen s řešením opravy a předpokládanou dobou uzávěry místní komunikace
3) byla projednána žádost o prodej pozemku 4654/6 vlastníkovi č.p. 48 – OV nesouhlasí s prodejem celého pozemku, důvodem je, že by se vlastnicky přerušil přístup na navazující parcely místní komunikace; OV navrhuje směnu část pozemku 4654/6 za část pozemku 4654/5.
4) OV byl informován o stavu příprav odbahnění požární nádrže – je vybrán dodavatel prací, předpoklad realizace 10/2021 (možnost vývozu bahna na sklizená pole)
5) OV byl informován o řešení administrativní záležitost přítoku do požární nádrže (správce toku nemá přítok v evidenci)
6) OV vznesl požadavek na pořízení laviček, které by byly umístěny v okolí obce - Technické služby nabízí možnost objednávky laviček, OV ještě upřesní svoje požadavky
7) J. Fulín představil dokument „Převedení cyklostezky 0064 ze silnice II/110 v úseku Žíňánky – Bedrč – Benešov“; místostarosta R. Tichovský představil záměr trasování cyklostezek v okolí Benešova; záměr převedení cyklostezky 0064 bude dále podrobněji prověřen v rámci budoucích projektů
8) Místostarosta R. Tichovský představil technicko-ekonomickou studii na provedení vodovodu a kanalizace v osadách města Benešov, včetně osady Bedrč; studie bude zaslána v elektronické podobě osadnímu výboru Bedrč a bude představena na příští obecní schůzi