Zápis z valné hromady SDH BEDRČ

 

Datum konání:          18. 12. 2009

Místo konání:            Obecní klubovna Bedrč

Počet přítomných:    25 členů SDH BEDRČ a hosté

 

Program jednání:

1.      Zahájení

2.      Zpráva velitele sboru o činnosti v roce 2009           

3.      Zpráva předsedy revizní komise

4.      Zpráva mandátové a volební komise

5.      Volby členů hasičského výboru a revizní komise pro další období

6.      Diskuse

 

 

Výsledky voleb hasičského výboru a revizní komise SDH Bedrč:

V hlasování, kterého se zúčastnilo 25 členů SDH Bedrč bylo přítomnými zvoleno nové složení hasičského výboru a revizní komise SDH. Hasičský výbor a revizní komise bude nyní pracovat ve složení:

Baštář Karel                         Kovář Pavel

Fryšová Alena                     Kovářová Marie

Fulín Jiří                              Škvor František

Goby Jiří                              Žížala Jaroslav

Goby Martin                        Žížalová Milada

 

Nový výbor se následně sešel 23. 12. 2009  na svém prvním zasedání a dohodl se na následujícím:

 

Členové výboru se dohodli, že budou v následujícím období pracovat v této struktuře funkcí a jejich obsazení:

Starosta SDH:         Jaroslav Žížala  

Velitel:                        Karel Baštář              

Jednatel:                     Pavel Kovář

Hospodář:                   Milada Žížalová

Preventista:                 Martin Goby

Strojník:                      František Škvor

Kronikář:                    Jiří Fulín

Revizní rada:              Marie Kovářová, Jiří Goby, Alena Fryšová

 

 

 

 

V Bedrči dne 23. 12. 2009

Výbor SDH Bedrč