Služební řád sboru dobrovolných hasičů v Bedrči


 1. Činný sbor náš sestává z velitele, dvou podvelitelů, jednatele, sborového trubače, a členové ostatní dělí se na lezce a stříkačníky.
 2. Heslem sboru jest: „Jeden za všechny a všichni za jednoho", a pozdrav po vojensku s vyjádřením „Na zdar".
 3. Náčelnictvo sboru roztřiďuje činné členstvo do jednotlivých odborů dle schopností a přání mužstva.
 4. Náčelnictvo postupně dle svého složení má vrchní velení při každé činnosti sboru, stará se o veškeré náčiní hasičské, vede o něm inventář, a vše k opravě neb pořízení potřebné hlásí spolkovému výboru.
 5. Činní členové sboru oprávněni jsou ve službě a při vycházkách nositi stejnokroje a odznaky předepsané sl. zemskou ústřední hasičskou jednotou království Českého.
 6. Každý člen jest vázán svěřenou výzbroj a oblek v nejlepším pořádku chovati, pouze při požárech, cvičeních, a kdy jest nařízeno aneb dovoleno jich upotřebiti, každé poškození téhož náčelnictvu ihned ohlásiti a zúmyslnou škodu sboru nahraditi. Po každém skončeném cvičení mužstva budiž bezodkladně výzbroj i oblek odložen.
 7. Pravidelná cvičení určuje náčelnictvo, též místo a hodinu ku soustředění sboru, jakož i zzpůsob jakým se mužstvo k tomu svolává. Každý činný člen sboru nesmí bez důležité příčiny jak požár tak i pravidelná cvičení zameškati, a stane-li se tak, musí se veliteli sboru v čas náležitě omluviti.
 8. Kouření tabáku neb doutníků při cvičení neb při veřejném vystoupení sboru, jakož i nestřídmého požívání lihových nápojů, se přísně zapovídá. Kouření vůbec dovoleno pouze v uvolněných pochodech, neb v jiný čas.
 9. Rozkazu velitel, popřípadě podvelitele, musí mužstvo při požárech, cvičeních a každém vystoupení společném, okamžitě se podvolit. Však kdyžby někomu bylo snad křivděno, má právo u spolkového výboru si stížnosť vésti, kteráž musí býti neodkladně vyřízena.
 10. Cvičení pochodová a s nářadím konají se pravidelně v letních měsících, kdežto zimní měsíce určeny jsou theoretickému vyučování v hasičství vůbec.
 11. Obvod činnosti sboru při požárech jest v celém okolí do vzdálenosti 8 kilometrů (: 2 hodiny cesty :) od sídla sboru, kamž v pádu požáru má se sbor se stříkačkou ihned vypraviti v zastoupení aspoň jedním členem náčelnictva, v pádu, že v ten okamžik mužstvo sboru částečně jest vzdáleno, vydá se ku požáru pouze tolik členů kolik jich ku obsluze stříkačky zapotřebí.
 12. Na dané znamení trubkou signál „poplach" musí každý člen sboru s největší rychlostí v pracovním obleku a úplné výzbroji spěchati k místu, kde nachází se hasící náčiní. Při sejítí se většího počtu mužstva, vydá se ku požáru pouze 8 členů, funkcionáře v to počítaje a ostatní členové ostanou co hlídka v obci pro další bezpečnosť. Kteří členové vydají se ku požáru a kteří ostanou doma v obci co hlídka, rozhodne přítomný člen náčelnictva. V pádu vypuknutí požáru v sídle sboru, v blízkosti majetku některého člena sboru, že by témuž hrozilo nebezpečí, není tím vázán ku zúčastnění.
 13. Hasičové, kteří první se dostaví ku skladišti nářadí a není požár v místě, mají se ihned postarati o přípřež do stříkačky, a v noci rozžíti svítilny.
 14. Na cestě k ohni má se mužstvo chrániti přemrštěného spěchu, aniž se nesmí dáti zdržeti něčí zprávou že požár jest uhašen, a že pomoci již není zapotřebí.
 15. Na místě požáru dávají se rozkazy ústně neb signály a musí býti bezodkladně vykonány. Pouze od svých představených smí hasič přijímati rozkazy, každý jiný rozkaz má zdvořile odmítnouti.
 16. K obecenstvu vůbec má se mužstvo chovati zdvořile a úslužně, jenom v nutné potřebě rozhodně.
 17. Každý člen zavazuje se bratrským vzájemným jednáním, slovem i skutkem při požáru napomáhati, vykázané místo neopouštěti, přidělenou práci vykonati, jiných neobtěžovati a každého spoludruha nebezpečím i vlastního života chránit. Při požárech neb cvičeních má každý člen největší ticho zachovati, by každému danému znamení neb velení se mohlo rozuměti.
 18. Dokud velitel neb jeho zástupce nedá znamení k odchodu, nesmí se žádný člen bez opovězení vzdálit, nesmí žádný místo jemu vykázané opustit, leč by jemu z prodlení hrozilo nebezpečí života, což signálem neb ústně musí oznámiti.
 19. Po každém požáru neb cvičení přísluší mužstvu uchopiti se hasícího náčiní, jej vyčistit a dopravit na místo určené.
 20. Bez povolení náčelnictva nesmí žádný člen o své újmě hasičské náčiní a potřeby z místnosti (: kůlny :) bráti a jich upotřebiti.
 21. Sbor není obmezen na jistý počet členů, poněvadž čím více se jich přihlásí tím jsou vítanější, avšak přijímání nových členů od sboru děje se lístky hlasovacími většinou hlasů sborového výboru.
 22. Vstoupení ze sboru jest vždy svobodno, musí se však dle stanov spolkových a tohoto řádu díti, a náčelnictvu písemně ohlásiti, kteréžto oznámí výboru, a týž o vystoupení teprv rozhodne.
 23. Vystoupí-li člen právoplatně, aneb byl-li vyloučen, musí neprodleně šat (stejnokroj) a výzbroj spolkový v úplném pořádku náčelnictvu sboru odvésti.
 24. Každý činný člen sboru zavazuje se rukoudáním veliteli řádného zachovávání přiděleného úkolu v mezích stanov sboru a tohoto služebního řádu.

 

V Bedrči v měsíci květnu 1894.                                                                                         

Členové výboru:

 

František Kovář

Karel Kovář

František Hrdina

Jan Hašek

Josef Fiala

Josef Vosecký

Josef Škvor

František Kovář