Zápis z   místní schůzky Bedrč konané dne 20. 5. 2021  

Přítomni
členové osadního výboru (OV) Bedrč: Žížala Jaroslav – předseda OV , Fulín Jiří, Fryš Jaroslav, Goby Martn
za MěÚ Benešov:     místostarosta Roman Tichovský, Vladimíra Viktorinová
za Technické služby Benešov:     Bohumil Rataj
za SÚS Středočeského kraje:    Vladimír Sochůrek, provozní cestmistr

Na schůzce byly projednány následující body:
1)    silnice II/110
•    p. Sochůrek informoval o připravovaných dílčích opravách silnice II/110 v obci
•    připravovaný projekt rekonstrukce silnice II/110 Benešov – Ostředek
➢    OV informoval, že projektantovi zaslal email s poznámkami o místech, které vyžadují řešení
    v rámci projektu:
    1)    výjezd z místní komunikace z obce směr Benešov
    2)    úzké místo pro autobusy a nákladní dopravu mezi svodidly u č.p. 21
    3)    chodník od autobusové zastávky k č.p. 11
    4)    louže u autobusové zastávky
    5)    přechod u hasičské zbrojnice
    6)    nájezd z místní komunikace (výškový zlom) z obce u mostu 110-005
    7)    řešení přechodu u č.p. 17
    ➢    ke stávajícím poznámkám bude doplněn bod:
    8)    odvodnění / žlab u č.p. 17 tak, aby voda nestékala ze silnice ke studni na přilehlé zahradě
    ➢    Seznam poznámek bude zaslán emailem místostarostovi R. Tichovskému
2)    propustek u č.p. 17 přes potok Řehta – bylo dojednáno, že zástupce MěÚ Benešov dojedná schůzku
v místě se zástupcem stavební frmy, která bude realizovat opravu; na schůzku bude přizván předseda OV Bedrč, aby byl seznámen s řešením opravy a předpokládanou dobou uzávěry místní komunikace
3)    byla projednána žádost o prodej pozemku 4654/6 vlastníkovi č.p. 48 – OV nesouhlasí s prodejem celého   pozemku,   důvodem   je,   že   by   se   vlastnicky   přerušil   přístup   na   navazující   parcely   místní komunikace; OV navrhuje směnu část pozemku 4654/6 za část pozemku 4654/5.
4)    OV byl informován o stavu příprav odbahnění požární nádrže – je vybrán dodavatel prací, předpoklad
realizace 10/2021 (možnost vývozu bahna na sklizená pole)
5)    OV byl informován o řešení administratvní záležitost přítoku do požární nádrže (správce toku nemá
přítok v evidenci)
6)    OV vznesl požadavek na pořízení laviček, které by byly umístěny v okolí obce - Technické služby nabízí
možnost objednávky laviček, OV ještě upřesní svoje požadavky
7)    J. Fulín představil dokument „Převedení cyklostezky 0064 ze silnice II/110 v úseku Žíňánky – Bedrč –
Benešov“; místostarosta R. Tichovský představil záměr trasování cyklostezek v okolí Benešova; záměr převedení cyklostezky 0064 bude dále podrobněji prověřen v rámci budoucích projektů
8)    Místostarosta   R.   Tichovský   představil   technicko-ekonomickou   studii   na   provedení   vodovodu   a kanalizace v osadách města Benešov, včetně osady Bedrč; studie bude zaslána v elektronické podobě osadnímu výboru Bedrč a bude představena na příšt obecní schůzi

Zapsal J. Fulín, v Bedrči dne 20. 5. 2021