Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 26. 11. 2019

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Fryš Jaroslav ml.
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

    1) Byly prezentovány výsledky plošného rozboru vody ze studní v obci. Osadní výbor se bude zabývat řešením zvýšených hodnot, zejména fekálním znečištěním a rekognoskací potencionálních zdrojů – viz doporučení ze zprávy o monitoringu.
    2) OV Bedrč děkuje za realizaci zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad.
    3) OV Bedrč děkuje za opravu místní nezpevněné cesty směr chaty, Petroupim.
    4) OV Bedrč připomíná svou žádost o vyčištění koryta Okrouhlického potoka nad mostem 110-005 (u bazaru) – viz zápis ze schůze OV 22.7.2019.
    5) OV Bedrč připomíná požadavek na úpravu obrubníků a opravu chodníku u mostu 110-055 a odstranění chybně instalovaného značení (značka STOP na výjezdu z obce).
    6) OV Bedrč projednala stížnost paní Nataši Zemanové na zásah do soukromého vlastnictví při opravě propadlé vozovky u mostu přes Okrouhlický potok u č.p. 41.
    7) OV Bedrč projednala připravovanou žádost na dopravní opatření v obci, týkající se zejména rychlosti projíždějících vozidel a bezpečnosti chodců.

V Bedrči dne 26.11.2019

Podpisy přítomných: