Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 11. 12. 2016

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. František Škvor ml.

1)    OV dosud neobdržel informace k činnosti Komise pro osadní výbory, viz zápis ze dne 10. 9. 2016. OV opakuje žádost: OV vychází z dokumentu „Vnitřní předpis č. 6/2015, Jednací řád osadních výborů“, ve kterém není činnost a funkce Komise pro osadní výbory popsána, proto žádáme o informace k činnosti Komise pro osadní výbory:
•    jak často se komise schází?
•    co je náplní činnosti komise?
•    jaké jsou pravomoci komise vzhledem k osadním výborům?
•    jakým způsobem bylo rozhodnuto o složení komise?
•    pokud existují zápisy z činnosti komise, žádáme o jejich zasílání, minimálně elektronickou formou na mail OVaSDH@bedrc.cz
2)    OV projednal kácení porostů podél Střížkovského (Okrouhlického) potoka
3)    OV žádá o nahlédnutí nebo kopii projektové dokumentace na úpravu nezpevněných místních komunikací (k č.p. 43 a 44; k č.p. 21) a úprav prostoru autobusové zastávky a přechodu pro chodce, včetně termínů předpokládané realizace
4)    OV žádá o provedení plošného rozboru vody ze studní v obci v průběhu roku 2017.
5)    OV stanovil termín obecní schůze v pátek 13. 1. 2017 od 19,00 hod. OV žádá o delegování zástupce Městského úřadu Benešov.
6)    OV vyjadřuje nespokojenost s komunikací ze strany MěÚ v průběhu uplynulého roku, spočívající zejména v minimální reakci na zápisy ze schůzí a opakované urgování požadavků OV.V Bedrči dne 11. 12. 2016

Podpisy přítomných: