Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 13. 3. 2016

Přítomni:    
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Škvor František ml.

1)    4. března 2016 proběhla obecní schůze, kde byly prezentovány realizované akce v roce 2015. Dále byli občané informováni o investičních záměrech pro rok 2016:
•    kácení a prořez stromů, údržba zeleně
•    oprava zpevnění místních komunikací
•    dopravní omezení směr chaty Petroupim
•    výmalba v obecním domku
•    ČOV – příspěvek na realizaci
•    1x kontejner na bioodpad do dolní části obce
OV bude ve střednědobém horizontu prosazovat tyto investiční záměry:
•    oprava autobusové zastávky, úprava přechodu včetně osvětlení
•    sportoviště
•    chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě
•    úprava nezpevněných místních komunikací (cesta k č.p. 43, 44; cesta u č.p. 21; úprava výjezdu z obce směr Benešov)
•    oprava propustku u č. p. 21 pod silnicí II/110
•    odbahnění požární nádrže
V závěrečné diskuzi byly předneseny tyto návrhy:
•    instalace zrcadel (výjezd od č.p. 38, z místní komunikace od chat u č.p. 17)
•    dopravní značení na silnici II/110 „Pozor, chodci ve vozovce“
2)    OV žádá o instalaci kontrolního radaru měření rychlosti ve směru od Benešova.V Bedrči dne 13. 3. 2016

Podpisy přítomných: