Zápis z veřejné obecní schůze OV Bedrč
konané dne 23. 1. 2015

Přítomni členové OV Bedrč:
p. Žížala Jaroslav – předseda OV
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

host: místostarosta města Benešov ing. Roman Tichovský

Celkem přítomno: 49 občanů a hostů – viz prezenční listina

1)    Zahájení veřejné schůze – Předseda OV p. Jaroslav Žížala přivítal všechny přítomné, pronesl úvodní slovo a seznámil je s programem veřejné schůze.

2)    Zhodnocení roku 2014 – p. Jaroslav Žížala seznámil všechny přítomné s činností v roce 2014
a)    společenské akce konané v Bedrči
b)    brigády – ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů; větší brigády s účastí celé obce – 4x ročně, cca 928 hod.
c)     realizované investiční akce v roce 2014
•    asfaltová plocha před hasičskou zbrojnicí
•    opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky, včetně řešení mimořádných situací (povodeň, mostky) a únikového výjezdu od čísel popisných 25, 27, 30 a 009
•    drenáž louky u obecního domku
•    zajištění finančních prostředků na odpracování 400 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
•    dětské hřiště za obecním domkem
•    kulturní a společenské akce
•    vývěsní skříňka
•    přečalounění židlí a oprava lavic
•    2 kontejnery na plasty
•    očíslování lamp veřejného osvětlení

3)    Plán investic pro rok 2015

a)    kácení a prořez stromů – údržba zeleně
b)    oprava zvoničky u č. p. 2
c)    opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky, opěrná zeď nad místní komunikací pod včelínem u č. p. 35 (střednědobá investice)
d)    oprava zpevnění místních komunikací
e)    dopravní omezení v části obce směrem na chaty k Petroupimi
f)    zajištění plošného rozboru kvality vody ve studních v Bedrči jako v předešlých letech
g)    výmalba obecního domku
h)    rekonstrukce chodníku od mostu ze silnice II/110, včetně opravy zábradlí
i)    příspěvky na realizace ČOV pro občany Bedrče  – dotace města 50%, max. 30 tis. Kč
j)    2x kontejner na bioodpad do dolní části obce

4)    Plán investic pro rok ve střednědobém horizontu

a)    oprava autobusové zastávky
b)    úprava přechodu u zastávky, včetně osvětlení
c)    přítok do rybníka (oprava potrubí)
d)    sportoviště
e)    chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě
f)    úprava místních nezpevněných komunikací
g)    oprava komunikací po dokončení stavby mostků a opěrné zdi
h)    oprava propustku u č. p. 21 pod silnicí II/110

5)    Slovo místostarosty města Benešov ing. R. Tichovského

a)    informace o změnách na MěÚ Benešov
b)    informace o rozpočtu (předpoklad schválení na únorovém jednání zastupitelstva města)
c)    rozpočet na rekonstrukci mostů v Bedrči, celkem 11 mil. Kč, z toho 9 mil. Kč dotace
d)    asfaltová plocha před hasičskou zbrojnicí – využity dotace na povodňové škody
e)    informace o možnostech využití dotací na:
•    sportoviště
•    bezpečnost silničního provozu (přechody)
•    potoky, rybníky (oprava přítoku)
f)    informace k požadavku na 2x kontejnery pro BIO odpad – na základě požadavku a dohody s Technickými službami Benešov budou zajištěny

6)    Diskuze

a)    p. Karel Bambas – informoval spoluobčany o způsobu předávání informací a pozvánek na akce v Bedrči
b)    p. Alena Fulínová – informace ohledně připravovaného zájezdu do divadla
c)    p. Vladimír Zdeněk – výzva k doplnění na seznam pro pravidelné čištění komínů odbornou firmou

V Bedrči dne 23. 1. 2015
Podpisy členů osadního výboru: