Zápis z veřejné obecní schůze OV Bedrč
konané dne 17. 1. 2014

Přítomni členové OV Bedrč:

p. Žížala Jaroslav – předseda OV
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

Celkem přítomno: viz prezenční listina

1)    Zahájení veřejné schůze – Předseda OV p. Jaroslav Žížala přivítal všechny přítomné, pronesl úvodní slovo a seznámil je s programem veřejné schůze.

2)    Zhodnocení roku 2013 – p. Jiří Fulín seznámil všechny přítomné s činností v roce 2013

a)    zřízení trubního propustku a žlabu kvůli odvodu dešťové vody přitékající po komunikaci od č. p. 1 ke gabionové opěrné zdi u č. p. 3 (Buřič)
b)    zřízení dlažby – pergola u obecního domku, kontejnery na bioodpad
c)    kácení a prořez stromů – údržba zeleně
d)    brigády – ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů; větší brigády s účastí celé obce – 6x ročně, cca 870 hod. – průměrná účast cca 30- 35 lidí, s dalšími menšími brigádními akcemi bylo odpracováno více jak 1100 hodin
Realizováno v rámci brigád:
•    prořez porostů okolo nádrže a zastávky
•    úklid podél silnice Bedrč – Soběhrdy
•    jarní brigáda – úklid obce
•    úklid obce před akcí „Zlatá husa bedrčská“
•    celkem 725 hod. na větších brigádách
•    pravidelná údržba zeleně v okolí obecní budovy
•    přístavba dřevníku
e)    společenské akce:
•    pálení čarodějnic
•    dětský den
•    vítání a rozloučení s prázdninami
•    Zlatá husa bedrčská
•    posvícení
•    obecní zabijačka
•    Mikuláš
•    Silvestr
•    pravidelná páteční posezení

3)    Plán investic pro rok 2014

a)    úpravy plochy před hasičskou zbrojnicí – asfalt + odvodnění
b)    opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky
c)    řešení mimořádných situací (povodeň, mostky) - únikový výjezd od čísel popisných 25, 27, 30 a 009
d)    rozšíření/oprava zpevnění místních komunikací
e)    chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě (střednědobá investice)
f)    opěrná zeď nad místní komunikací pod včelínem p. Škvora (střednědobá investice)
g)    oprava zvoničky u č. p. 2
h)    dopravní omezení směr chaty, Petroupim
i)    opravy komunikací strojem Pachmatic
j)    oprava zábradlí + chodník u mostu??
k)    drenáž – louka u obecního domku (problém inženýrské sítě)
l)    obnova dětského koutku u obecní budovy (investice SDH) Benešov
m)    kácení a prořez stromů – údržba zeleně
n)    zajištění finančních prostředků na odpracování 600 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
o)    kulturní a společenské akce
p)    výměna vývěsní skříňky
q)    nečalounění židlí v obecní budově
r)    domovní ČOV – dotace města 50%, max. 30 tis. Kč

4)    Diskuze

a)    p.Halamová – požadavek na pravidelný prořez stromů (vrb) podél Okrouhlického potoka – protipovodňové opatření
b)    p. Ježek – oprava osvětlení


V Bedrči dne 17. 1. 2014
Podpisy členů osadního výboru: