Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 11. 12. 2013

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV zhodnotil plnění investičního plánu v roce 2013. V roce 2013 se podařily realizovat tyto akce:
•    zřízení trubního propustku a žlabu, který by odvedl dešťovou vodu přitékající po komunikaci od č. p. 1 ke gabionové opěrné zdi u č. p. 3 (Buřič)
•    zřízení dlažby – pergola u obecního domku, kontejnery na bioodpad
•    kácení a prořez stromů – údržba zeleně
•    zajištění finančních prostředků na odpracování 500 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
•    kulturní a společenské akce

OV bude nadále sledovat tyto investiční záměry:
•    plocha před hasičskou zbrojnicí – jsou vyčleněny finanční prostředky, předpokládaný termín realizace jaro 2014
•    oprava zvoničky u č. p. 2
•    opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky
•    řešení mimořádných situací (povodeň, mostky) - únikový výjezd od čísel popisných 25, 27, 30 a 009
•    rozšíření/oprava zpevnění místních komunikací
•    dětské hřiště / sportoviště
•    chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě (střednědobá investice)
•    opěrná zeď nad místní komunikací pod včelínem p. Škvora (střednědobá investice)
•    dopravní omezení směr chaty, Petroupim
•    drenáž – louka u obecního domku (problém inženýrské sítě)

2)    OV má výhrady ke kvalitě opravy zábradlí u mostu, které bylo poškozeno při dopravní nehodě.
3)    OV připravuje renovaci (přečalounění) židlí v obecní budově.
4)    OV stanovil termín obecní schůze na pátek 17. 1. 2014.
5)    OV děkuje spoluobčanům za aktivní účast na brigádách a dalších akcích pořádaných OV a SDH Bedrč.
6)    OV přeje spoluobčanům klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2014.
V Bedrči dne 11. 12. 2013

Podpisy přítomných: