Zápis z veřejné obecní schůze OV Bedrč konané dne 18. 1. 2013


Přítomni členové OV Bedrč: p. Žížala Jaroslav – předseda OV
                                                   p. Baštář Karel ml.
                                                   p. Fulín Jiří
                                                   p. Kovář Pavel ml.
                                                   p. Škvor František ml.
Host – Ing. Roman Tichovský – místostarosta města Benešov

Celkem přítomno: 40 občanů a hostů

1)    Zahájení veřejné schůze – Předseda OV p. Jaroslav Žížala přivítal všechny přítomné, pronesl úvodní slovo a seznámil je s programem veřejné schůze.

2)    Zhodnocení roku 2012 – p. Jiří Fulín seznámil všechny přítomné s činností v roce 2012

a)    rozšíření veřejného osvětlení
b)    oprava místních komunikací strojem Patchmatic
c)    oprava havarijního stavu komunikace (dutina pod asfaltem) u mostku u č. p. 41 (spodní mlýn)
d)    pořízení traktůrku na sekání trávy
e)    nátěr fasády hasičárny (investice SHD)
f)    brigády – ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů; větší brigády s účastí celé obce – 5x ročně, cca 725 hod. – průměrná účast cca 30- 35 lidí, s dalšími menšími brigádními akcemi bylo odpracováno více jak 1000 hodin
Realizováno v rámci brigád:
•    prořez porostů okolo nádrže a zastávky
•    úklid podél silnice Bedrč – Soběhrdy
•    jarní brigáda – úklid obce
•    úklid obce před akcí „120 let SDH“
•    úklid obce před akcí „Zlatá husa bedrčská“
•    celkem 725 hod. na větších brigádách
•    pravidelná údržba zeleně v okolí obecní budovy
•    úklid sněhu
g)    společenské akce:
•    120 let SDH
•    Zlatá husa bedrčská
•    pálení čarodějnic
•    vítání a rozloučení s prázdninami
•    dětský den
•    obecní zabijačka
•    Mikuláš
•    silvestr


3)    Plán investic pro rok 2012

a)    zřízení trubního propustku a žlabu, který by odvedl dešťovou vodu přitékající po komunikaci od č. p. 1 ke gabionové opěrné zdi u č. p. 3 (Buřič)
b)    plocha před hasičskou zbrojnicí
c)    opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky
d)    řešení mimořádných situací (povodeň, mostky) - únikový výjezd od čísel popisných 25, 27, 30 a 009
e)    rozšíření/oprava zpevnění místních komunikací
f)    dětské hřiště / sportoviště
g)    chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě (střednědobá investice)
h)    opěrná zeď nad místní komunikací pod včelínem p. Škvora (střednědobá investice)
i)    oprava zvoničky u č. p. 2
j)    dopravní omezení směr chaty, Petroupim
k)    opravy komunikací strojem Patchmatic
l)    zřízení dlažby – pergola u obecního domku, kontejnery na bioodpad
m)    drenáž – louka u obecního domku (problém inženýrské sítě)
n)    obnova dětského koutku u obecní budovy (investice SDH) Benešov
o)    kácení a prořez stromů – údržba zeleně
p)    zajištění finančních prostředků na odpracování 600 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
q)    kulturní a společenské akce

4)    V průběhu obecní schůze podal místostarosta města ing. Tichovský doplňující informace:

a)    stav projektové přípravy a majetkoprávního projednání týkající se investiční akce „Mosty přes potoky v obci Bedrč“
b)    domovní čističky odpadních vod – v rozpočtu města pro rok 2012 je vyčleněno 150tis. Kč na dotace (50% doložených nákladů, max. 30tis. Kč na čističku) pro domovní ČOV pro Bedrč a Konopiště, v případě vyššího zájmu v daném roce je možnost navýšení rozpočtu; v roce 2012 čerpány 2 dotace
c)    informace o plánované postupné výměně popelnic, nově budou nádoby na odpad poskytovat TS Benešov zdarma
d)    postup při prořezu stromů podél silnice II/11O směr Benešov
e)    personální změny na MěÚ Benešov (pracovník zabývající se spoluprácí s obecními výbory)

5)    Diskuze

a)    náměty – nádoba na posypový materiál u nájezdu z obce směrem na Benešov
b)    prořez stromů kolem Benešovského potoka

V Bedrči dne 18. 1. 2013
Podpisy členů osadního výboru: