Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 6. 6. 2012


Přítomni:    

p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV zhodnotil investiční akce realizované a plánované:
•    byla provedena oprava místních komunikací stojem PATCHMATIC
•    gabionová opěrná zeď u č. p. 3 (Buřič) – byla provedena drobná oprava usazeného materiálu podél zdi; zřízení trubního propustku a žlabu, který by odvedl dešťovou vodu (příčina podemletí svahu) přitékající po komunikaci od č. p. 1 -  je nutno vyhotovit projekt a zajistit stavební povolení, přislíbený termín realizace do 10/2012
•    oprava havarijního stavu komunikace (dutina pod asfaltem) u mostku u č. p. 41 (spodní mlýn) + prodloužení zábradlí – dutina pod asfaltem byla vyspravena, zábradlí prodlouženo nebylo, opěrná zeď pod mostkem by bylo vhodné zpevnit
•    oprava povrchu mostku k č. p. 30 – OV žádá o opravu
•    prořez stromů podél silnice II/110 – OV žádá o prořez
•    rozšíření veřejného osvětlení – OV žádá o zahájení realizace postupně po částech

2)    OV kladně hodnotí dětský den konaný dne 3. 6. 2012.

3)    OV děkuje za pořízení traktůrku na sekání trávy na obecních pozemcích.


V Bedrči dne 6. 6. 2012

Podpisy přítomných: