Zápis z veřejné obecní schůze OV Bedrč
konané dne 21. 1. 2012

Přítomni členové OV Bedrč: p. Žížala Jaroslav – předseda OV
                                                   p. Baštář Karel ml.
                                                   p. Fulín Jiří
                                                   p. Kovář Pavel ml.
                                                   p. Škvor František ml.
Host – Ing. Roman Tichovský – místostarosta města Benešov

Celkem přítomno: 37 (+ 4 děti) občanů a hostů

1)    Zahájení veřejné schůze – Předseda OV p. Jaroslav Žížala přivítal všechny přítomné, pronesl úvodní slovo a seznámil je s programem veřejné schůze.

2)    Zhodnocení roku 2011 – p. Jiří Fulín seznámil všechny přítomné s činností v roce 2011

a)    přístavba hasičské zbrojnice – financováno z rozpočtu města Benešov
b)    oprava komunikace u čp. 3 (p. Buřič) – utržený svah pod komunikací – financováno z rozpočtu OV
-    v roce 2012 bude ještě dodělán odtokový kanál – dle ing. Tichovského bude financováno z rozpočtu města

c)    brigády – ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů bylo odpracováno více jak 1000 hodin - největší brigády s účastí celé obce – 4 x ročně – průměrná účast cca 30- 35 lidí
Realizováno:
-    oprava a rozšíření plechového skladu
-    betonování věnce okolo studny
-    sekání a údržba zeleně
-    nátěry – zábradlí, lavičky, vývěsní skříňka, atd..
-    posyp a zimní údržba chodníků
-    čištění kanálů po přívalových deštích
-    úklid veřejných prostor
-    údržba pomníku padlých

d)    přesun kontejnerů – z důvodu přístavby hasičské zbrojnice
e)    nové kontejnery na bioodpad
f)    kontejner na posypovou sůl
g)    prořez dřevin pod elektrickým vedením – investice ČEZ Distribuce, a.s.
h)    nákup sněhové frézy
i)    kulturně společenské akce – pálení čarodějnic, dětský den, vítání prázdnin, Zlatá husa bedrčská, loučení s prázdninami, obecní zabíjačka, čerti, významná životní jubilea, atd…

3)    Plán investic pro rok 2012

a)    rozšíření veřejného osvětlení – zpracován projekt
b)    oprava místních komunikací – výmoly po zimě, mostek u spodního mlýna, atd. – dle informace ing. Tichovského budou opravy financovány z rozpočtu města Benešov
c)    kácení a prořez stromů – údržba zeleně
d)    zajištění finančních prostředků na odpracování 600 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
e)    kulturní a společenské akce

4)    Střednědobý plán investic (horizont 5 let)

a)    vybudování chodníku na silnici č. II/110 – nad obecní loukou
b)    opěrná zeď – zajištění statiky a úprava svahu ve spodní části obce – pod včelínem pana Škvora
c)    opravy a rekonstrukce mostků (celkem se jedná o 5 mostků)
d)    řešení krizových situací – únikový výjezd při povodních od čp. 25; 27; 30 a 009 – v souvislosti s touto investicí seznámil ing. Tichovský občany s žádostí pana Páryse o vybudování přístupové cesty na pozemek par. č. 4584 – Město Benešov hledá společné řešení
e)    dětské hřiště – sportoviště
f)    rozšíření a zpevnění místních komunikací

5)    Diskuze

6)    Závěrem obecní schůze podal místostarosta města ing. Tichovský doplňující informace:

a)    domovní čističky odpadních vod – v rozpočtu města pro rok 2012 je vyčleněno 150tis. Kč na dotace (50% doložených nákladů, max. 30tis. Kč na čističku) pro domovní ČOV pro Bedrč a Konopiště, v případě vyššího zájmu v daném roce je možnost navýšení rozpočtu; v roce 2011 bylo čerpáno 210tis. Kč
b)    změna v rozdělení financí pro osadní výbory – celková částka bude rozdělena mezi 5 osadních výboru (nově přibyl osadní výbor Pomněnice), opravy komunikací budou hrazeny z rozpočtu města
c)    poplatek za odpad bude zachován ve stejné výši jako v roce 2011

V Bedrči dne 21. 1. 2011
Podpisy členů osadního výboru: