Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 21. 12. 2011


Přítomni:

p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV provedl zhodnocení plánovaných investic v roce 2011
•    rozšíření hasičské zbrojnice – OV vyjadřuje spokojenost s výsledkem akce
•    rozšíření veřejného osvětlení – je připraven projekt, předpokládaná realizace v roce 2012
•    oprava místních komunikací, oprava havarijního svahu u č. p. 3 (Buřič) – k této akci má OV následující výhrady:
o    opravou byl odstraněn pouze následek působení dešťové vody, nikoli už příčina!!!
o    při místním šetření se zástupci MěÚ Benešov byl odsouhlasen požadavek na zřízení trubního propustku a žlabu, který by odvedl dešťovou vodu (příčina podemletí svahu) přitékající po komunikaci od č. p. 1; tento trubní propustek a žlab nebyl v zadání od MěÚ Benešov stavební firmě!!!
o    OV nebyl předložen projekt ani nebyl přizván k přejímce díla, tudíž nemohl vznést k akci případné připomínky, což vzhledem k vydané částce (přes 70% ročního rozpočtu osady) považuje OV za zarážející
•    oprava místních komunikací, oprava havarijního stavu komunikace (dutina pod asfaltem) u mostku u č. p. 41 (spodní mlýn) – OV byla několikrát zástupci MěÚ Benešov ujištěna, že oprava proběhne v návaznosti na akci u č. p. 3 (viz předchozí bod), zejména s ohledem na přesuny mechanizace, k opravě však nedošlo!!!
•    údržba místních komunikací – zimní údržbu vyhodnotil OV jako bezproblémovou
•    zajištění finančních prostředků na odpracování 600 hodin při úklidu veřejných prostranství obce – OV předložil začátkem roku požadavek na 600 hodin, od MěÚ Benešov nebyl požadavek zpochybněn, koncem roku však bylo vyplaceno pouze 400 hodin, OV vyjadřuje nespokojenost s tímto stavem a upozorňuje, že bylo odpracováno více než plánovaný objem 600 hodin a že v roce 2012 bude trvat na zajištění prostředků v min. rozsahu 600 hodin
•    prořez a údržba stromů – v obci prořez a údržba proběhla; OV opět připomíná prořez lip podél silnice II/110 a již několikrát slibovanou účast na místě s ing. Beranem (odbor ŽP) – viz zápisy z 15. 1. 2011, 10. 11. 2010
•    kulturní a společenské akce – OV vyjadřuje spokojenost s průběhem všech akcí
•    byla zakoupena sněhová fréza pro zimní údržbu veřejných cest a chodníků

OV žádá MěÚ Benešov o možnost nahlížení a připomínek k připravovaným stavebním projektům v obci, stejně jako o účast zástupců OV při přejímce realizovaných staveb.

Investiční akce z dotačních fondů (viz zápis z 10. 11. 2010) :
•    vybudování dětského hřiště
•    zajištění statiky a úprava svahu ve spodní části obce
•    řešení krizových situací - povodeň-únikový výjezd od čísel popisných 25, 27, 30 a 009

OV žádá o zprávu, zda se MěÚ těmito body zabýval, případně s jakým výsledkem.

2)    OV ve spolupráci s SDH Bedrč plánuje zorganizování tradičního silvestrovského setkání v obecním domku.

3)    OV přeje spoluobčanům a pracovníkům MěÚ Benešov klidné vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.

V Bedrči dne 21. 12. 2011

Podpisy přítomných: