Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 15. 9. 2011


Přítomni:    
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    Výbor bere na vědomí oznámení MěÚ Benešov o provádění odstranění a okleštění stromoví ohrožující venkovní vedení ČEZ Distribuce v osadě Bedrč na parcelách 4587/2, 4585/1, 4620/4 a 4591/6 (vše k.ú. Benešov u Prahy), předpokládaný termín mezi 15.9.2011 a 30.11.2011.

2)    OV stanovil priority v investicích pro letošní zbytek roku:
•    oprava komunikace (podemletý svah) u č.p. 3 (Buřič)
•    oprava komunikací v obci

3)    Na základě požadavku MěÚ Benešov vyhotovil OV střednědobý (časový horizont cca 5 let) plán investic:
•    rozšíření veřejného osvětlení (již hotový projekt, připravena žádost o stavební povolení)
•    opěrná zeď, zpevnění svahu pod včelínem u č.p. 35 (Škvor)
•    opravy, resp. celkové rekonstrukce 5 mostků pro místní komunikace přes potoky
•    chodník od mostu k č.p. 20 (bývalá hospoda)
•    únikové cesty
•    dětské hřiště / sportoviště
•    rozšíření zpevnění místních komunikací
•    kácení a údržba stromů

4)    OV zajistí smlouvy za brigádnické hodiny za rok 2011.


V Bedrči dne 15. 9. 2011

Podpisy přítomných: