Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 8. 6. 2011


Přítomni:

p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    Výbor zhodnotil kulturně společenské akce pořádané ve spolupráci se SDH Bedrč – brigády na sekání trávy konané 4.6.2011 se zúčastnilo 32 občanů, dětský den pořádaný 5.6.2011 byl také úspěšný. OV děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách těchto akcí.

2)    Výsledky každoročního pracovního setkání, jehož součástí je pochůzka po problematických místech v Bedrči, která proběhla dne 14.4.2011:
•     prořezání stromů podél silnice II/110 a statku č.p. 1 (Balíkovi) – při podzimním setkání dohodnuta účast ing. Berana (odbor ŽP MěÚ Benešov) a ing. Hruškové (odbor majektu MěÚ Benešov) na jaro 2011 na začátek vegetačního období, kdy je možno posoudit stav stromů – NESPLNĚNO !!!
•    utržený svah pod místní komunikací  č.p. 3 (Buřič) – přislíbena okamžitá náprava, NESPLNĚNO !!!; OV upozorňuje, že stav se zhoršuje a oprava komunikace bude náročnější po finanční stránce, OV důrazně žádá o okamžitou opravu
•    skládka u propustku hlášená v únoru 2011 – stále neodstraněna, NESPLNĚNO !!!, OV Bedrč žádá prostřednictvím MěÚ Benešov Technické služby Benešov o urychlené odstranění
•    zábradlí u mostku v dolní část Bedrče (u č.p. 41) - NESPLNĚNO !!!
•    prořez vrb podél potoka – ing. Tichovský byl pověřen zjištěním majetkoprávních vztahů (ve vztahu vlastník pozemku – Město Benešov a správa toku), NESPLNĚNO !!!, OV Bedrč upozorňuje, že v případě přívalových srážek a zvýšeného průtoku je ohrožena bezpečnost a majetek obyvatel Bedrče

3)    Přístavba hasičské zbrojnice – ve výběrovém řízení byla vybrána firma STAVOS Benešov, s.r.o. se sídlem v Přestavlkách za cenu 322tis.  Kč včetně DPH (viz Usnesení z jednání Rady města dne 25.05.2011, bod 47). OV Bedrč žádá o předložení položkového rozpočtu z důvodu kontroly prací, které byly požadovány.

4)    Dotaz na evidenci majetku – basketbalový koš na obecní louce v Bedrči, zda je v evidenci MěÚ Benešov, případně MSZ Benešov.


V Bedrči dne 8. 6. 2011

Podpisy přítomných: