Zápis ze schůze OV v Bedrči konané dne 27. 2. 2011Přítomni:    
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    Projednání žádosti MěÚ Benešov k posouzení zřízení věcného břemena (právo chůze a jízdy) na žádost pana Páryse na pozemek parc. č. 4591/5 a 4584. Na MěÚ byla odeslána následující odpověď:

Ve věci zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po hrázi vodní nádrže, nemá OV Bedrč problém se zřízením věcného břemene práva chůze. Vodní nádrž je pro pěší veřejně přístupná bez jakéhokoliv omezení a věcné břemeno by v tomto případě ani nemuselo být zřízeno. Co se týče věcného břemene práva jízdy, OV Bedrč je kategoricky proti jeho zřízení! Hráz vodní nádrže není dimenzovaná na zatížení jízdy osobním či nákladním automobilem a její šíře není na takový provoz optimální. Hrozí zde vážné poškození hráze či pád automobilu do vodní nádrže nebo potoka.
Ohledně přístupu po pozemku par. č. 4591/6 na pozemek p. Páryse k parcele č. 4584 se OV Bedrč domnívá, že po terénních úpravách a zpevnění břehu potoka lze cestu na pozemek vybudovat. Jednalo by se o přístup z pozemku parc. č. 4588/2 a 4585/1. Na tomto pozemku je vybudován most přes Okrouhlický potok, který je však ve špatném technickém stavu a je omezen nosností do 1,5 tuny. V případě, že by p. Párys chtěl na parcele č. 4584 začít stavět, tato cesta by mu stejně neumožnila dostat se na pozemek s větší technikou, než je osobní automobil.


2)    MěÚ Benešov, resp. Technickým službám Benešov bude nahlášena černá skládka, která se objevila u propustku pod tratí u domu p. Ryndy.

3)    OV požádá MěÚ Benešov a Technické služby Benešov o pravidelné každoroční pracovní setkání, jehož součástí je pochůzka po problematických místech v Bedrči.

4)    Dne 19.2.2011 proběhla ve spolupráci se SDH Bedrč kontrola komínů předepsaná „komínovou vyhláškou" (Nařízení vlády ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv).

V Bedrči dne 27. 2. 2011

Podpisy přítomných: