Zápis z veřejné obecní schůze v Bedrči konané dne 15. 1. 2011Přítomni členové Obecního výboru (OV):

p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

host - místostarosta města Benešov ing. Roman Tichovský

celkem přítomno: 37 občanů a hostů

1) Zahájení schůze - občany a hosty přivítal předseda OV p. Žížala a pronesl úvodní slovo.

2) P. Žížala zhodnotil činnost v obci v roce 2010. V obci proběhlo přes 30 různých akcí, které byly hojně navštíveny a celkově se vydařily. Z těchto 30 akcí bylo 7 větších brigád, na kterých bylo odpracováno více než 600 plánovaných hodin. Děkujeme všem, kdo se na akcích podílel.

3) Ing. Tichovský podal zprávu o navrženém rozpočtu města Benešov pro rok 2011, který bude na programu zastupitelstva města 24.1.2011. Počítá se opět s 1 000 000 Kč na 4 osady, v návrhu je také nový způsob rozdělení financí podle počtu obyvatel.

4) Ing. Tichovský dále informoval o stavu příprav investičních akcí v obci:
• chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě - vydáno stavební povolení
• přístavba hasičské zbrojnice - vydáno stavební povolení
• opěrná zeď nad místní komunikací pod včelínem p. Škvora - vypracován projekt, bude snaha získat finanční prostředky z fondů povodňových škod
• veřejné osvětlení - v plánu je projekt rozšíření VO pro celou obec, jednotlivá místa budou realizována postupně podle finančních možností
• opravy místních komunikací - průběžně podle zjištěných poškození
• prořezání stromů, zejména podél silnice II/110 - plánováno na jaro 2011, bude prováděno v součinnosti s odborem majetku a investic (paní Hrušková) a odborem životního prostředí (p. Beran)
• domovní čistírny odpadních vod - na rok 2011 jsou zajištěny prostředky na 5 čistíren

5) Diskuze:
• stížnosti na volný pohyb psů bez dozoru; občané byli upozorněni, že nebude volný pohyb psů bez dozoru nadále tolerován a bude volána městská policie
• ve spolupráci se SDH bude občanům nabídnuta hromadná kontrola komínů, v případě kontroly více než 20 domů v jeden den je možno dohodnout výhodnější cenu
• byla opět objasněna problematika mostků přes potoky v Bedrči

V Bedrči dne 15. 1. 2011

Podpisy členů osadního výboru: