Zápis ze schůze OV v Bedrči konané dne 10. 11. 2010

Přítomni:        

p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)      Výsledky voleb do Osadního výboru (OV) Bedrč ze dne 8.11.2010:

Baštář Karel ml. 43 hlasů
Fryš Jaroslav ml. 22 hlasů
Fryšová Marie 19 hlasů
Fulín Jiří 36 hlasů
Hrdinová Marie 25 hlasů
Kovář Pavel ml. 42 hlasů
Kovářová Marie 24 hlasů
Škvor František ml. 31 hlasů
Žížala Jaroslav 52 hlasů

Tučně zvýraznění se stávají členy 5-místného Osadního výboru Bedrč (OV). 

V obci bylo rozdáno 75 volebních lístků, odevzdáno 61 lístků (účast 81,3%).  

OV vyslovuje poděkování paní Marii Hrdinové a paní Marii Kovářové za jejich činnost v uplynulém volebním období.          

2)      Výsledky voleb funkcí v osadním výboru:

Žížala Jaroslav předseda
Kovář Pavel ml. místopředseda
Fulín Jiří zapisovatel
Baštář Karel ml. člen
Škvor František ml. člen

 

3)      OV stanovila priority dočerpání investic v roce 2010

a)      projednání a vybudování odvodnění na místní komunikaci (viz zápis z 22.8.2010, bod 4)

b)     prořez stromů (viz předchozí zápisy), výbor žádá o pochůzku za účasti ing. Ferdinanda Berana z odboru životního prostředí MÚ Benešov; v případě škody na majetku, zdraví či životech se OV Bedrč zříká odpovědnosti

c)      nákup materiálu na plánovanou přístavbu hasičské zbrojnice

d)     pořízení plechové buňky (sklad materiálu za obecní budovou)

e)      dovybavení obecní budovy 

OV konstatoval, že prodlení v investičních akcích za rok 2010 je způsobeno z důvodů projektových příprav.

 

4)      Projednání plánu investic na rok 2011

Z rozpočtu KMS:

a)      rozšíření hasičské zbrojnice

b)      rozšíření a opravy veřejného osvětlení

c)      oprava a údržba místních komunikací

d)     zajištění finančních prostředků na odpracování 600 hodin při úklidu veřejných prostranství obce

e)      prořez a údržba stromů

f)       kulturně - společenské akce

 

Z dotačních fondů:

a)      vybudování dětského hřiště

b)      zajištění statiky a úprava svahu ve spodní části obce

c)      řešení krizových situací - povodeň-únikový výjezd od čísel popisných 25, 27, 30 a 009

 

5)      OV žádá o předložení projektu rozšíření hasičské zbrojnice k nahlédnutí (případně kopii).

 

V Bedrči dne 10. 11. 2010

 

 

Podpisy přítomných: