Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané dne 18. 4. 2010

Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Kovář Pavel
p. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
p. Hrdinová Marie

 1)      KMS projednala žádost p.Gobyové, Bedrč 9 o zřízení věcného břemene -  příjezdové cesty na jejich pozemky přes obecní pozemek (parc. č. 4569/8,4570/2,4569/3 a 4569/9 v k.ú. Benešov). Důvodem je plánované rozdělení pozemku 4569/1 a umožnění přístupu novému vlastníkovi. KMS souhlasí se zřízením věcného břemene a navrhuje vzhledem k velikosti pozemku přičlenit pozemek k pozemku Gobyových

2)      P. místostarosta ing. Tichovský informoval komisi  o žádosti p. Kočíře o odkoupení obecního pozemku u U Bazaru z důvodu zamezení parkování aut v těsné blízkosti objektu. Žádost byla zamítnuta, situace bude řešena vybudováním chodníku podél objektu.

3)      KMS žádá prostřednictvím Města o umožnění štěpkování větví z pokácených stromů v TS Benešov, s.r.o.

4)      Komise projednala žádost rodiny Fryšových o opravu propustku pod silnicí. Fotodokumentace bude zaslána p. ing. Tichovskému

5)      Dnešního dne proběhla v Bedrči hasičská brigáda - sběr železného šrotu

6)      KMS připomíná plnění investičních akcí sjednaných na tento rok

V Bedrči dne 18. 4.  2010