Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 13. 12. 2008


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Kovář Pavel
  pí. Kovářová Marie
  p. Baštář Karel ml.
  pí. Hrdinová Marie

1) Předseda KMS p. Žížala přivítal občany Bedrče a zástupce MěÚ Benešov místostarostu p. ing. Tichovského.
2) Projednání problematiky čističek odpadních vod – dle sdělení ing. Tichovského bude možno čerpat dotace ve výši 50 % celkových nákladů (nejvýše však 30 tis.Kč) na jednu čističku. V návrhu rozpočtu na příští rok bude 150 tis. Kč (pro cca 5 čističek). Podmínkou pro získání příspěvku je trvalý pobyt v Bedrči. Příspěvek bude vyplacen po kolaudaci.
3) Zhodnocení plnění investic za rok 2008
  • dokončení akce z minulého roku – propustek a strouha kolem pozemku p. Hlaváčka
  • oprava místních komunikací – splněno
  • vybudování nové autobusové čekárny – splněno
  • rozšíření VO – nesplněno – bude řešeno v souvislosti s vybudováním chodníku a děts. hřiště
  • statika a úprava svahu pod pozemkem p. Škvora – bude značně problematické vzhledem k vysokým finančním nákladům
  • můstek u Baštářů – nový nelze vybudovat z důvodu vysoké finanční náročnosti, jedná se o vybudování únikové cesty
  • vybudování dětského hřiště – bylo uskutečněno setkání s architektkou p. Kahounovou a s  p. Viktorínovou z MěÚ a v současné době probíhá zpracování projektu (plány budou hotové do konce roku). Bude požádáno o dotaci.
4) Brigády při úklidu obce se zúčastnilo 34 občanů – odpracováno bylo 252 hodin.
5) P. Žížala poděkoval hasičům za brigádnické akce a za zakoupení houpaček na stávající dětské hřiště.
6) Ing. Tichovský podal informaci o stavu Územního plánu - byl předložen návrh ÚP na základě konceptu – k jeho projednání dojde po Novém roce – možný termín schválení je září – říjen 2009.
7) Předseda KMS informoval o tom, že den 16. 12. 2008 proběhnou v obci rozbory vody. Dále požádal občany aby si zajistili volně pobíhající psy, kteří znečisťují prostranství kolem obecního domku.
8) Ing. Tichovský informoval o možnosti zažádat o přeměření pozemků na katastrálním úřadě v rámci kterého lze řešit opravu přístupových komunikací.
9) P. Žížala upozornil na nutnost prodloužení zábradlí na mostě v místě poraženého stromu
10) Proběhla diskuse k projednávaným tématům.

KMS přeje všem spoluobčanům a pracovníkům Městského úřadu
krásné a pohodové svátky vánoční
a
v novém roce 2009 hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 13. 12. 2008