Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 23. 11. 2008


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Kovář Pavel
  pí. Kovářová Marie
  p. Baštář Karel ml.
  pí. Hrdinová Marie

1) KMS projednala plnění plánu investic na letošní rok :
  • vybudování dětského hřiště – bylo uskutečněno setkání s architektkou p. Kahounovou a s  p. Viktorínovou z MěÚ a v současné době je zpracovávána studie hřiště
  • rozšíření VO – nesplněno – bude řešeno v souvislosti s vybudováním chodníku a děts. hřiště
  • oprava místních komunikací – splněno
  • vybudování nové autobusové čekárny – splněno. Komise v této souvislosti má výhrady k provedení prací (odvodňovací kanál byl osazen o 20 m vedle oproti plánu a přímo u zastávky se tak tvoří při dešti velká kaluž)
  • statika a úprava svahu a prořezávka stromů – nedořešeno
2) KMS žádá o setkání s místostarostou p. ing. Tichovským před veřejnou schůzí, která se bude konat dne 13. 12. 2008 v 18.00 hod.
3) KMS zve srdečně všechny na předvánoční posezení, které se uskuteční dne 21. 12. 2008 od 14.00 hod.

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 23. 11. 2008