Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 23. 7. 2008


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Kovář Pavel
pí. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
pí. Hrdinová Marie
Pozvání přijal místostarosta města Ing. Tichovský

1) Prohlídka proschlých stromů podél MK k vjezdu na most – Město zařídí odborný posudek a prořezávku
2) Oznámení o výměně propustku na Petroupim dne 30. – 31.7.2008 – z toho důvodu dojde ke změně autobusových linek
3) Kontrola plnění termínů investičních akcí
  • Autobusová čekárna (T: max. 5 / 2008) - dokončení podle smlouvy do 15. 8. 2008
  • Oprava MK (T: do 5/2008) – neuskutečněna – přislíbena náprava
  • Odvodňovací kanál a propustek u mostu (ing. Tichovský podal žádost o dotaci pro tuto akci na Minist. pro míst. rozvoj – výsledek bude znám do konce července)
  • Konečný výběr stromů k prořezávce podél silnice z Benešova proběhl bez účasti zástupců komise
  • Svah pod pozemkem p. Škvora (podle pozem. mapy majetkem p. Zemanové z Benešova) – měl by být odkoupen a zabezpečen
  • Problematika pozemku pod MK, který je z části majetkem p. Hlaváčka - proběhne vytyčení a odhad ceny pro odkoupení
  • Oprava mostku pod Pohořalovými – proběhne kontr. den Správy železnič. cesty - projednání otázky spolufinancování
  • Přístupová cesta přes městský pozemek k Baštářovým – zamítnuto kvůli vysoké finanční náročnosti (řešením vybudování „ únikové cesty“ - ing. Tichovský projedná s hasiči)
  • VO – rozšíření o 1 světelný bod u mostu a vybudování chodníku směrem k Soběhrdům bude doplněno do projektu nového hřiště
  • Propustek u Dvořáků (ing. Tichovský zjistí, kdy proběhne oprava)
4) Na dotaz p. Kováře ohledně schválení územ. plánu bylo ing. Tichovským sděleno, že k němu dojde nejdříve v září r. 2009
5) KMS opětovně žádá Město o odpovědi na zápisy ze schůzí (pro rychlejší komunikaci budou zápisy zasílány ing. Tichovskému e-mailem )
6) Problematika čističek odpad. vod v obci – obce do 500 obyvatel mohou žádat o příspěvek z fondu obnovy venkova Protože je zájem občanů značný, po vyjádření z Ministerstva zemědělství bude dán požadavek do Rady Města
7) Komise požádala, zda by bylo možno zakoupit pro obec sekačku na údržbu veřejné zeleně

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 23. 7. 2008