Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 12. 2. 2008


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Kovář Pavel
pí. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
pí. Hrdinová Marie

1) Problematika čistíren odpadních vod – na základě uskutečněného sezení bylo zjištěno, že o vybudování č ističek v obci má zájem 17 rodin. Z důvodu některých problémů s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových bude nutné jednání na místě společně s projektantem a v součinnosti s Městem Benešov
2) KMS důrazně upozorňuje, že nebyly zcela dokončeny požadované investice na rok 2007
  • dokončení odvodnění pozemku
  • rozšíření VO
  • výměna autobusové čekárny
  • vybudování únikové cesty od č.p. 25 a 30
3) Projednání plánu investic na rok 2008
  • oprava místních komunikací
  • oprava mostků
  • rozšíření veřejného osvětlení o 2 svět. body
  • vybudování dětského hřiště
  • zajištění svahu podél MK ve spodní části obce
4) KMS žádá MěÚ Benešov o zajištění finančních prostředků na 500 odpracovaných hodin při úklidu veřejných prostor obce pro rok 2008

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 12. 2. 2008