Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 17. 12. 2007


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Kovář Pavel
  pí. Kovářová Marie
  p. Baštář Karel ml.
  pí. Hrdinová Marie

1) Zhodnocení investičních akcí v roce 2007
  • Dokončení odvodnění – bude provedeno příští rok (mimo rozpočet obce)
  • Rozšíření VO – splněno částečně
  • Autobusová čekárna – v řešení
  • Opravy a údržby MK – nedostatečné
  • Revize mostů – provedena
  • Zajištění finančních prostředků na odpracované brigádnické hodiny – splněno

KMS doufá, že nedokončené investiční akce budou provedeny v příštím roce.

2) Provedeno šetření stavu stromů podél silnice a MK – prořezávka bude rozdělena na 3 etapy
3) Otázka čističek odpadních vod – počátkem roku 2008 proběhne průzkum zájmu občanů
4) Zhodnocení kulturních a společenských akcí, které v tomto roce proběhly v obci (Čarodějnice, Dětský den, Hasičská soutěž, Zlatá husa bedrčská, Závěr prázdnin, Obecní zabíjačka, Předvánoční posezení) – všechny akce byly hojně navštívené a úspěšné.
 

 

KMS přeje všem spoluobčanům a pracovníkům Městského úřadu Benešov
hezké prožití svátků vánočních
a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2008.

 

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 23. 10. 2007