Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 16. 11. 2007


1) Zahájení
Předseda KMS p. Žížala přivítal občany Bedrče a zástupce Města Benešova – místostarostu p. ing. Tichovského
2) Zhodnocení uplynulého roku v Bedrči
p. Žížala přednesl zprávu o činnosti komise místní samosprávy a o čerpání finančních prostředků z rozpočtu na tento rok:
 • Pořádání kulturních a společenských akcí společně se Sborem dobrovolných hasičů /10.000,--Kč/
 • Investiční akce za rok 2007
  • odvodnění kolem obecního pozemku /172.000,-- Kč/ (příští rok tuto akci dodělají Technické služby)
  • posouzení statiky můstků přes potok a jejich zabezpečení dopravním značením (omezení nosnosti) / 20.000,--Kč/
 • Nová autobusová čekárna – objednána /70.000,--Kč/

V letošním roce bylo vyčerpáno celkem 272.000,-- Kč.

3) Návrhy na využití finančních prostředků od Města Benešov pro příští rok:
 • Omezení rychlosti na MK v obci na 30 km – projednáno a povoleno dopravním odborem /45.000,--Kč/
 • Rozšíření VO o 2 světelné body /40.000,-- Kč/
 • Opravy můstků přes potok /95.000,-- Kč/ - jednou z možností je vybudovat mostky dřevěné
 • Vybudování dětského hřiště – bude jednáno s Mě. Úřadem o možnosti získání financí z fondu EU
4) Diskuse:
 • manželé Gobyovi, Bedrč žádali o dotaci z rozpočtu obce na vybudování čistírny odpadních vod. K tomuto tématu sdělil ing. Tichovský, že by bylo možno řešit věc komplexně v rámci celé obce v případě zájmu většiny obyvatel o vybudování čističek, pak by město mohlo přispět finanční částkou ze svého rozpočtu. (cca 30.000,--Kč na čističku)
 • byl vznesen dotaz na možnost uzavření cesty na Mrač – bude řešeno zákazy vjezdu z Mrače
 • p. Fryšová upozornila na proschlé lípy u hlavní silnice z Benešova a kanál u této silnice, který je v dezolátním stavu
 • byl vznesen dotaz na možnost účasti zástupce obce na výběrových řízeních na inv. akce – dle sdělení zástupce Města je účast možná
5) Závěr:
Pan Žížala poděkoval p. ing. Tichovskému za účast a objasnění některých záležitostí týkajících se obce.

Zapsala: Hrdinová