Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 13. 8. 2007


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Kovář Pavel
  pí. Kovářová Marie
  p. Baštář Karel ml.
  pí. Hrdinová Marie

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Projednání došlé pošty – informace od ing. Tichovského k zápisu z května a června 2007
 • Projednáno označení obytné zóny – návrh umístění dopravního značení / při výjezdu z lesa, pod silnicí ke mlýnu a u mostu/ – KMS souhlasí s návrhem, instalace bude provedena do konce srpna.
 • Statik prohlédl problematické mosty – byly osazeny dopravními značkami s max. povolenou nosností. Nutná opatření opravy mostů budou průběžně zahájena – KMS doufá, že to bude v co nejkratší době. Oprava bude hrazena z rozpočt. kapitálu mimo rozpočet KMS.
 • Problém věc. břemene části obecního pozemku – p. ing. Fojtů prodlouženo věc. břemeno o 1 rok, pak bude řešena přístupová cesta ze spodní části MK
 • Zvýšení světel. bodů - dojde pouze k rozšíření původní PD o požadované světelné body (projednáno s TS)
3) Město Benešov žádá KMS o projednání investičních akcí na tento rok 172.000,-- Kč vyčerpáno na odvodnění pozemku kolem hřiště.
Cenové kalkulace dalších akcí (v Kč)
 • oprava mostu u Baštářů - 30.000,-
 • oprava mostu u Kočíře - 5.000,-
 • oprava mostu u Pohořalů - 60.000,-
 • vybudování děts. hřiště (z dotací) - 500.000,-
 • autobusová čekárna - 65.000,-
  (Město zaslalo návrhy čekáren – bude proveden výběr)
4) KMS má prověřit zájem občanů Bedrče o veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci - bude provedeno šetření.
5) KMS vyjádřila nespokojenost s kvalitou a způsobem provedení odvodňovacích prací a žádá o předložení rozpisu podrobných finančních nákladů této akce.
6) KMS žádá o urychlení opravných prací na mostech, aby zde mohly přejíždět i nákladní automobily ( z důvodu dopravní obslužnosti)
7) KMS žádá o dopravní omezení na akci „Zlatá husa bedrčská 2007“, která se bude konat 25. 8. 2007
8) KMS požaduje pročištění kanálků na mostě

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 13. 8. 2007