Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 22. 4. 2007


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Kovář Pavel
  pí. Kovářová Marie
  p. Baštář Karel ml.
  pí. Hrdinová Marie

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
- zhodnocení brigády na úklid obce, která se konala dne 31.3.2007 – zúčastnilo se 27 občanů – odpracováno bylo 135 hodin.
2) Projednání došlé pošty – vyjádření p. místostarosty Ing. Tichovského k minulému zápisu. Komise obdržela seznam trvale žijících občanů v Bedrči.
3) KMS zhodnotila návštěvu z Mě. úřadu a TS k projednání inv. požadavků. Jednání se zúčastnili za Mě. úřad p. Tichovský - místostarosta a p. Viktorínová, Za TS Benešov p. Rataj – ředitel a p. Zderadička. Za KMS – p. Žížala, p. Kovářová, p. Kovář a p. Baštář.
KMS konstatuje, že bylo přislíbeno realizovat všechny naše požadavky na letošní rok.
4) KMS požádá o osazení dopravního značení snížení rychlosti v obytné zóně z důvodu zvýšení bezpečnosti.
5) Projednáno zhotovení laviček k obecnímu domku.
6) Žádost manželů Hrdinových o umístění silnič. zrcadla byla dopravním odborem schválena – na vlastní náklady
7) KMS blahopřála p. Jíchovi k 80. narozeninám a manželům Pohořalovým u příležitosti diamantové svatby
8) Oslava Dne dětí stanovena na 3.6.2007. KMS požádá o finanční příspěvek Mě.Ú.
9) Vyhlášen sběr železa – uskuteční se 12. 5. 2007. Kontejner bude přistaven od pátku do neděle.

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 22. 4. 2007