Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 14. 3. 2007


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Kovář Pavel
  pí. Kovářová Marie
  p. Baštář Karel ml.
  pí. Hrdinová Marie

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Přivítání místostarosty Mě. úřadu Benešov Ing.Tichovského, který se účastnil schůze na základě pozvání KMS z důvodu projednání požadavků na investiční akce v Bedrči pro rok 2007. Na úvod pan místostarosta informoval o schválení rozpočtu obce ve výši 250.000,- Kč

Byly projednány tyto požadavky:
  • Rozšíření VO – 1 sv. bod u mostu a 1 sv. bod u nové komunikace nad hasičskou zbrojnicí
  • Oprava kanálu u dvora (náklady půjdou z rozpočtu Technických služeb)
  • Urychlené dokončení odvodňovacích prací
  • Výměna stávající autobusové čekárny za novou (p. místostarosta slíbil zaslat prospekty pro její výběr)
  • Opravy a údržba MK
  • Oprava mostku u č.p. 25 a 30 (k jednání bude přizván statik a mostař)
  • Posouzení statiky svahu podél MK u potoka a jeho možné úpravy
  • Žádost o seznam trvale žijících občanů v Bedrči (bude zaslán el. poštou)
  • KMS požádala o zjištění možnosti dotací z fondů EU na vybudování hřiště v obci
P. místostarosta přislíbil, že počátkem dubna proběhne za účelem upřesnění těchto požadavků místní šetření za účasti zástupců Města, Technických služeb, KMS a přizván bude statik a mostař.
3) Opětovně byla otevřena otázka případného vybudování veřejného vodovodu v naší obci. Bylo nám sděleno, že případné zřízení je závislé na počtu zájemců o vodovod. V úvahu by přicházely 2 varianty:
a) voda z místních zdrojů
b) voda z Želivky
4) Komise projednala žádost manželů Lenky a Mirka Hrdinových, Bedrč 38 o osazení zrcadla před vjezdem na parcelu č. 4670/3 z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu (žádost bude předána na odbor dopravy)
5) Komise se rozhodla svolat brigádu na úklid obce – termín 31. 3. 2007 v 8,30 hod
6) Komise požádala p. místostarostu Ing. Tichovského o zasílání písemných odpovědí k zápisům ze schůzí KMS a znovu připomněla požadavek na projednávání záležitostí obce pouze s členy KMS

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 14. 3. 2007