Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 12.1.2007


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Kovář Pavel
  pí. Kovářová Marie
  p. Baštář Karel ml.
  pí. Hrdinová Marie

1) Zahájení
2) Volba místopředsedy – zvolen p. Pavel Kovář
Volba zapisovatele – zvolena pí. Marie Hrdinová
3) Komise požaduje na MÚ Benešov v roce 2007 zajištění těchto níže uvedených akcí:
  • Dokončení odvodnění obecního pozemku
  • Rozšíření osvětlení obce
  • Opravu a údržbu komunikací v obci, revize, oprava mostku, vybudování únikové cesty od č.p. 25, 30
  • Výměnu čekárny autobusové zastávky
4) Komise žádá MÚ Benešov o zajištění finanční částky na 500 odpracovaných hodin při úklidu veřejných prostor obce pro rok 2007
5) Schůze KMS Bedrč se bude konat vždy 1 týden v měsíci
6) Komise žádá MÚ Benešov aby záležitosti týkající se obce Bedrč projednával vždy pouze s členy KMS Bedrč

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 12. 1. 2007