Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 27. 6. 2005


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Tomáš Fojtů
  p. Goby Jiří

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Zhodnocení brigády uskutečněné 22.4. na úpravu okolí obecní klubovny, které se zúčastnilo 24 lidí.
3) Komise zatím neobdržela výsledky rozborů pitné vody z domovních studní a obecní studny, odběr byl proveden 3.5.
4) Komise na základě stížností občanů upozorňuje majitele psů, že je jejich povinností mít je řádně zabezpečené, aby nemohly ohrožovat občany a jiná zvířata, případné zjednání nápravy je patrně v kompetenci Městské policie.
5) Na základě požadavků spoluobčanů komise vznáší na MÚ dotaz týkající se možnosti dokončení chodníku podél hlavní komunikace od zastávky autobusu směrem na Benešov.
6) Komise projednala nabídku na rozšíření místního osvětlení a navrhuje realizovat počet světel včetně priority provedení dle finančních možností.
7) Komise nesouhlasí s připravovaným zrušením autobusové zastávky pod nemocnicí v Benešově u kruhového objezdu, což by nejvíce postihlo starší a nemocné občany při návštěvě tohoto zařízení. Vzhledem k připravovanému zrušení zastávky 30.6. komise žádá MÚ se tímto bodem zabývat neprodleně.Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)V Bedrči 27. 6. 2005