Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 5. 4. 2005


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Goby Jiří
  p. Tomáš Fojtů

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Návrh na odměnu panu Jíchovi za údržbu a úklid veřejného prostranství v počtu 100 hodin a paní Žížalové s paní Škvorovou po 50 hodinách za úklid zastávky autobusu a jejího okolí.
3) Komise se seznámila s usnesením MÚ Benešov týkajícího se změn ve složení jeho komisí.
4) Komise žádá MÚ Benešov o finanční příspěvek na pořádání MDD.
5) Komise plánuje brigádu na úklid a úpravu okolí obecního domku, termín bude upřesněn dle počasí a občané budou o něm vyrozuměni na nástěnce popř. pozvánkami.
6) Komise plánuje setkání s místostarostou panem Jandačem v Bedrči, při kterém by měly být mimo jiné projednány investiční akce.
7) Komise upozorňuje MÚ, že je třeba neprodleně zahájit průzkum podzemních vod, neboť v období suchých letních měsíců jsou jeho výsledky zkreslené.
8) Komise projednala nabídku pana Müllera na dodání shromážděných podkladů týkajících se stavu pitné vody v obci a dospěla k závěru, že je třeba, aby se problematikou zabývala jiná nezávislá firma (viz též VODNÍ ZDROJE a. s.) s druhem rozboru orientovaným na možné znečištění bývalými skládkami města a DDT načerno uloženým v zasypané studni nad druhou částí vsi. Dle jejího názoru by tomu odpovídal typ zkoušky 3B dle internetového seznamu Vodních zdrojů a.s. Seznam a nabídka firmy CHEMCO je přiložen k zápisu.Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)V Bedrči 5. 4. 2005