Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 20. 12. 2004


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Goby Jiří
  p. Tomáš Fojtů
  p. Goby Martin

1) 1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Zhodnocení investičních akcí v roce 2004
  • byla realizována výstavba "obecní klubovny"
  • vybudování únikové cesty od čp. 30 a 25 nebylo realizováno
  • rozšíření veřejného osvětlení přes opakovaný příslib z TS Benešov nebylo provedeno
  • oprava příkopů a propustků okolo obecní louky byla částečně provedena v souvislosti s výstavbou budovy
3) KMS s odvoláním na zápis z jednání na OI ČIŽP Praha ze dne 4.6. 2004 vedeného pod Č.j. 1/OV/8624/04/Ci upozorňuje, že do současné doby nebyl proveden doprůzkum v souvislosti s uložením nebezpečných látek v suché studni nad obcí. Rovněž v letošním roce nebyl proveden pravidelný monitoring domovních studní v obci. KMS žádá OŽP MěÚ Benešov o podání informací k tomuto problému a o informaci o připravovaných krocích. Opětovně žádáme o přizvání zástupců obce k dalším jednáním ohledně těchto problémů.
4) Člen komise p. M. Goby oznámil, že ke dni 1.1.2005 z osobních důvodů ukončil své členství v komisi.
5) Významného osobního jubilea se dožívá paní Anežka Dvořáková. KMS jí jménem všech spoluobčanů z Bedrče přeje k jejím 80 narozeninám vše nejlepší a hodně zdraví. Zástupci KMS jí s tímto přáním osobně navštíví.Zapsal: Martin Goby

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)V Bedrči 20. 12. 2004


Komise pro místní samosprávu si dovoluje popřát všem spoluobčanům a pracovníkům Městského úřadu Benešov hezké prožití svátků vánočních a mnoho osobních i pracovních úspěchů v Novém roce 2005.