Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 23. 6. 2004


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Goby Jiří
  p. Goby Martin

1) Kontrola zápisu z poslední schůze - KMS děkuje občanům za průběh Dětského dne a za sběr železného šrotu.
2) p. K. Bambas oznámil písemně KMS dne 29.5.2004, že ukončuje členství v komisi bez udání důvodů. KMS vzala toto na vědomí.
3) p. J. Žížala seznámil KMS s podněty K. Bambase, které byly předány písemně. KMS bude na podněty reagovat na další schůzi.
4) Městským úřadem Benešov byly KMS doručeny výsledky monitoringu domovních studní - vzorky odebrány dne 30.5.2004 v souvislosti s DDT. Celá studie je k nahlédnutí u Martina Gobyho v čp. 7. Zároveň byl KMS předán zápis z následného jednání o DDT na České inspekci životního prostředí v Praze. V souvislosti s tímto žádá KMS Bedrč vedoucího OŽP MěÚ Benešov, pana ing. Touše, aby byl na příští jednání včas přizván zástupce z řad KMS Bedrč.
KMS vznáší dotaz ke stavu příprav monitoringu skládek nad obcí, v minulosti opakovaně doporučených Vodními zdroji a. s.
KMS v současnosti považuje provádění monitoringu vody v domovních studních jednou za dva roky za nedostatečný.
5) KMS svolává brigádu na vyčištění meze proti zastávce ČSAD na 28.6. 2004 od 19.00 hodin. - nářadí s sebou
6) KMS konstatuje, že aktivity pana Mullera jsou v obci jeho soukromou záležitostí. Při odběrech vody organizovaných obcí bude vždy přítomen zástupce KMS.Zapsal: Martin Goby

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 23. 6. 2004