Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 5. 4. 2004


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Bambas Karel
  p. Goby Martin
  pí. Kovářová Marie
Omluven: p. Goby Jiří

1) KMS zhodnotila návštěvu místostarosty p. Kouby a ředitele TS Benešov p. Říhy v obci. Konstatujeme, že bylo přislíbeno realizovat všechny naše požadavky na letošní rok.
2) KMS prodiskutovala situaci týkající se přípravných prací ke stavbě obecní klubovny.
3) KMS vzala na vědomí, že dne 6.4.2004 bude v obci provedeno místní šetření a vykonání vodoprávního dozoru - upozornění na možnost kontaminace podzemních vod chemickými látkami.
4) KMS svolává na dne 24.4.2004 brigádu, při které bude proveden úklid obce. Sraz v 8:00 na zastávce ČSAD.
5) KMS žádá MÚ o příspěvek na náklady spojené s organizací Dětského dne v Bedrči.Zapsal: Karel Bambas

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 5. 4. 2004