Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 9. 2. 2004


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Bambas Karel
  p. Goby Jiří
  p. Goby Martin
  pí. Kovářová Marie

1) KMS projednala investiční akce v obci na rok 2004.
2) Člen KMS p. Jiří Goby se zúčastnil jednání na MZe a seznámil nás s výsledky jednání a s povinnostmi správců toků, včetně monitoringu kvality vody.
3) KMS projednala významná osobní výročí našich spoluobčanů v letošním roce a dohodla osobní návštěvy oslavenců členy KMS a Hasičského sboru.
4) KMS žádá MÚ o zaslání informací o tom, jaká byla přijata opatření týkající se studny s uloženým DDT (viz naše zpráva z 28.10.2003)Zapsal: Karel Bambas

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 9. 2. 2004