Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 28. 10. 2003


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Bambas Karel
  p. Goby Jiří
  p. Goby Martin
  pí. Kovářová Marie

1) Zhodnocení veřejné schůze konané 27.10.2003.
Schůze proběhla za přítomnosti většiny občanů Bedrče. Ze strany občanů obdržela KMS mnoho podnětných návrhů. Závěry schůze byly jednomyslně schváleny všemi přítomnými. V otázce využití finančních prostředků od MÚ Benešov na rok 2004 bylo schváleno toto (jednotlivé body jsou podrobně rozepsány v přiloženém zápisu z veřejné schůze):
  • Oprava střechy na hasičské zbrojnici (bylo přislíbeno na rok 2003, dosud nerealizováno)
  • Oprava cesty na p.č. 4620 (PK 492) (bylo přislíbeno na rok 2003, dosud nerealizováno)
  • Vybudování obecní budovy s hřištěm
  • Monitorování skládek nad obcí a kontrola kvality vody
  • Vypracování zastavovacího plánu pozemku 4576/1 s vyřešením cesty
  • Snížení rychlosti dopravy v obci na 40 km/h
  • Upravení divokých porostů v obci a nad obcí
  • Přistavení kontejneru na sklo.
2) KMS se obrátí na STE se žádostí o prověření stavu elektrických přípojek v obci (viz přiložený zápis z veřejné schůze).
3) KMS navrhuje finanční odměnu p. F. Jíchovi za odpracování 100 hodin během druhého pololetí r. 2003 na údržbě obecních prostranství.
4) KMS žádá o rezervování fin. prostředků na finanční odměny za udržování veřejných prostranství v příštím roce, v celkovém objemu cca. 250 hodin.
5) V blízkosti cesty k vrchu Kozmáč byla nalezena bývalá studna, do které bylo, dle svědectví pamětníků, v minulosti navezeno několik valníků DDT! Žádáme o přešetření a vyřešení této situace.Zapsal: Karel Bambas

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 28. 10. 2003