Zápis z veřejné schůze konané 27. 10. 2003 v obci Bedrč


1) Úvod
Občany Bedrče přivítal a s programem schůze seznámil p. J. Goby.
2) Zhodnocení minulého roku v obci
Předseda KMS Bedrč p. J. Žížala zhodnotil činnost KMS v roce 2003 (pořádání společenských akcí, např. Den dětí, Soutěž o zlatou vařečku…), seznámil občany s požadavky, které KMS předložila MÚ Benešov, a jejich plněním či neplněním.
3) Problematika hasičského sboru
Starostka místního sboru dobrovolných hasičů p. M. Kovářová seznámila občany s činností sboru a předala legitimace novým členům.
4) Návrhy na využití fin. prostředků od MÚ Benešov na příští rok + diskuse

Pan M. Goby seznámil občany se záměry KMS, jak je možné využít finance od MÚ Benešov v příštím roce.

Z větších položek se jedná o opravu cesty a výstavbu nové obecní budovy. Do následující diskuse se přihlásilo mnoho občanů, kteří přišli i s dalšími návrhy. Občané Bedrče se jednomyslně shodli na následujících požadavcích pro obec Bedrč v roce 2004:

  • Oprava střechy na hasičské zbrojnici. O tuto opravu žádala KMS Bedrč již ve svém zápisu ze dne 13.5.2003, opravu bylo přislíbeno realizovat ještě v roce 2003 - celkové náklady odborná firma vyčíslila na 36 000 Kč.
  • Oprava cesty na p.č. 4620 (PK 492) - od panelové cesty ke mlýnu. KMS žádala o tuto opravu již ve svém zápisu ze dne 13.5.2003. Jedná se o vyasfaltování povrchu cesty v délce 80 metrů. Cena odhadnutá p. Zderadičkou, při jeho osobní návštěvě na místě, činila 50 000 Kč. Realizace opravy byla předběžně slíbena již v roce 2003.
  • Vybudování obecní budovy s hřištěm. KMS po dohodě s kvalifikovaným projektantem předloží návrh využití prostoru na p.č. 4611 (louka) pro výstavbu obecní budovy, která bude sloužit občanům obce pro účely konání voleb, schůzí KMS, veřejných schůzí občanů, sportovních aktivit, atd. Připomínáme, že obec Bedrč nemá žádný obecní prostor, ve kterém by se podobné aktivity mohly odehrávat, aniž by bylo zasahováno do soukromí některého ze spoluobčanů! U této budovy by bylo vybudováno hřiště s dětským koutkem (v obci Bedrč dosud není ani takový prostor).
  • Monitorování skládek nad obcí a kontrola kvality vody. Občané trvají na pokračování v kontrole zdrojů pitné vody.
  • Žádáme MÚ o vypracování zastavovacího plánu pozemku 4576/1, při kterém by se vzala do úvahy možnost vybudování únikové cesty pro obyvatele objektů (č.p. 30, 25 a dva rekreační), které jsou nyní s obcí spojeny nevyhovujícím mostkem přes Okrouhlický potok (viz zápis KMS ze dne 13.5.2003).
  • Snížení rychlosti dopravy v obci. KMS po dohodě s občany žádá o snížení rychlosti v obci na 40 km/h. Jedním z důvodů je i skutečnost, že chodník od zastávky ČSAD směrem na Benešov končí u č.p. 13 a chodci musí přebíhat podél č.p. 11, v blízkosti nepřehledné zatáčky po nechráněné a úzké části krajnice.
  • Upravení divokých porostů v obci podél Benešovského potoka a nad obcí směrem k vrchu Kozmáč. Při svážení dřeva po cestě od Kozmáče došlo těžkou technikou k poškození odvodňovacího žlabu nad statkem. Žádáme o jeho opravu.
  • Přistavení kontejneru na sklo. V obci je již kontejner na plasty, žádáme o přistavení i kontejneru na sklo.

Kromě těchto požadavků směrovaných MÚ Benešov se KMS, po dohodě s občany, obrátí na STE s žádostí o prověření stavu elektrických přípojek v obci - občané si stěžují na podpětí v síti. V této souvislosti KMS požádá o kompenzaci finanční částky občanům, kteří před lety na vlastní náklady vybudovali druhé trafo v obci (zaplaceno 316 000 Kč), z něhož se nyní bez finanční náhrady plánuje posílení místní rozvodné sítě.
Zapsal: Karel Bambas