Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 13.5.2003


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Bambas Karel
  p. Goby Jiří
  p. Goby Martin
  pí. Kovářová Marie

1) Kontrola zápisu z minulé schůze.
    KMS děkuje radě města za příspěvek na organizaci Dne dětí a přemístění poštovní schránky.
2) Zhodnocení brigády, která v obci proběhla dne 26.4.2003. Brigády se zúčastnilo 35 občanů a odpracovalo se celkem 155 hodin.
3) KMS navrhuje finanční odměnu pro pana Pavla Kováře (r.č. 790715/0834, Bedrč 29) za odpracování 40 hodin na údržbě porostů v okolí požární nádrže.
4) Dne 29.4.2003 se na pozvání KMS adresované panu starostovi dostavil do obce pan místostarosta Ing. Petr Kouba spolu s ředitelem Technických služeb s.r.o. panem Říhou. Spolu s členy KMS prošli obec za účelem upřesnění problémů, které tíží občany obce Bedrč. V této souvislosti pan místostarosta přislíbil řešení následujících problémů:
  • oprava hasičské zbrojnice; KMS pověřuje předsedu, aby se zástupcem odborné firmy posoudili stav střechy včetně konstrukce. V závislosti na výsledku této kontroly budou vzneseny finanční požadavky na rozsah pomoci slíbené panem místostarostou, tj. včetně dalších oprav a nátěrů.
  • údržba čekárny ČSAD; bude provedena oprava nátěrů svépomocí.
  • oprava komunikací v obci; bylo jednáno s panem Zderadičkou z Technických služeb s.r.o., který na místě odhadl náklady na opravu cca 80 metrů komunikace mezi koncem panelové cesty u jezu a začátkem dlažby u spodního mlýna na řádově 50000 Kč.
  • byla projednána možnost opravy komunikace od č. p. 8 směrem ke státní silnici.
  • můstek přes Okrouhlický potok vedoucí k č. p. 30, 25 a dvěma rekreačním objektům; panem Říhou bylo konstatováno, že po posouzení statikem můstek nelze využívat k nákladní dopravě, což znemožňuje dopravní obslužnost. KMS navrhla v souvislosti s budoucí výstavbou na sousedních městských pozemcích nutnost zřízení únikové komunikace pro tyto nemovitosti pro případ povodně.
  • pan místostarosta nám vysvětlil, že náklady na zřízení a provoz vodovodu v obci Bedrč v přepočtu na jednoho občana jsou příliš vysoké, například v porovnání s Benešovem, a proto tedy není vybudování vodovodu reálné. KMS k tomu podotýká, že ani ekologické zatížení (skládky nad obcí) není srovnatelné s obyvateli Benešova, přičemž skládky řešily ekologickou problematiku převážně města Benešov, ovšem výhradně na úkor obce Bedrč! Příprava realizace skládek ani jejich monitoring není v souladu s dřívější ani současnou legislativou. Z uvedeného plyne reálná možnost zdravotního ohrožení občanů Bedrče.
  • na pozemcích přilehlých k Soběhrdskému potoku na obcí Bedrč probíhá příprava investiční výstavby, o které bychom chtěli být informováni. Pan místostarosta přislíbil účast zástupců KMS a dotčených občanů.
5) KMS žádá o bližší informace a o účast při jednání o opravě mostu přes Benešovský potok u Rosova mlýna.Zapsal: Karel Bambas

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 13. 5. 2003