Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 11.2.2003


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Bambas Karel
  p. Goby Jiří
  p. Goby Martin
  pí. Kovářová Marie

1) Kontrola zápisu z minulé schůze.
  • KMS bere na vědomí usnesení rady města Benešov o ustanovení KMS v Bedrči.
  • KMS zatím neobdržela odpověď na návrh odměny za údržbu veřejných prostranství v obci za rok 2002 pro pana Jíchu Františka, který odpracoval 120 hodin, paní Žížalovou Miladu a paní Škvorovou Annu, které odpracovaly každá po 50 hodinách.
  • KMS s povděkem kvituje oznámení o zamýšlené realizaci zábradlí od mostu k zastávce ČSAD. Pokud se týká zábradlí přes jez na Benešovském potoce, KMS žádá, aby byl při zaměřování přizván některý člen komise z důvodu upřesnění vedení el. kabelu přes jez.
  • KMS bere na vědomí dopis ohledně nezajištěné jímky v prostoru za dvorem v Bedrči.
  • KMS bere na vědomí dopis ohledně zavážení břehu místního potoka.
  • KMS byla seznámena s výsledky šetření OŽP MÚ Benešov týkající se zanedbání kontroly zdrojů pitné vody.
2) KMS důrazně upozorňuje Radu města Benešov, že problém hospodaření s vodou v obci nespočívá v občasné, nepravidelné kontrole části zdrojů pitné vody v obci. Problém tkví v dlouhodobě neřešené problematice skládek komunálního odpadu nad obcí, které realizovalo město Benešov, a které představují trvalou hrozbu pro zdraví a život našich obyvatel. Tyto skládky byly oficiálně klasifikovány jako jedna z největších zátěží životního prostředí v rámci regionu. S těmito skládkami není standardně nakládáno, zejména neexistuje monitoring pomocí vrtů v okolí skládek. KMS dlouhodobě prosazuje řešení celé situace výstavbou vodovodu pro obec. Přestože v minulosti i současnosti existují dotační tituly, které podporují výstavby vodovodů, město Benešov žádnou takovouto možnost nevyužilo. Celý problém lze označit jako prioritu číslo jedna pro obec Bedrč.
3) KMS žádá o výměnu vývěsní skříňky, odpadkových košů a venkovních laviček u zastávky ČSAD.Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 11.2.2003